Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2447-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2447-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.10.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); riadiaci softvér (nahraté počítačové programy); technologický softvér (nahraté počítačové programy); interaktívny softvér geografického znázornenia dopravnej infraštruktúry (nahraté počítačové programy).
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; maloobchodné služby s počítačovým softvérom; veľkoobchodné služby s počítačovým softvérom.
42 - Tvorba počítačového softvéru; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru na hromadné spracovanie údajov; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru v oblasti logistiky; požičiavanie počítačového softvéru; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru v oblasti technických vied; aktualizovanie počítačového softvéru v oblasti technických vied; výskum počítačového softvéru v oblasti technických vied; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EDD 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OLTIS Slovakia s.r.o.; Tomášikova 26, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.10.2021 19/2021 BA3M
 
POZ 2447-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.09.2021 96,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 28.01.2022 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2447-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.09.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.09.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.09.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 30.09.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.09.2021 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 12.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.01.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.01.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 12.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 14.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.01.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.01.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 21.01.2022 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 01.02.2022 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 03.02.2022 Typ Odoslané
Informácia o WIN-WIN Track 03.02.2022 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 08.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.04.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.04.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 25.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.05.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 27.05.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 14.06.2022 Typ Odoslané
POZ 2447-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku