Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2446-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252413 
(151)  Dátum zápisu  18.05.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.05.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2446-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24, 25, 36, 40, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Textílie pre odevný priemysel.
25 - Odevy; obleky; konfekcia (odevy); kostýmy.
36 - Prenájom nehnuteľností.
40 - Dámske krajčírstvo, šitie; krajčírstvo; úprava textílií.
41 - Prenájom dekorácií a kostýmov na predstavenia; plánovanie a organizovanie večierkov, eventov; fotografovanie; prenájom dekorácií, mobiliáru a kostýmov.
42 - Módne návrhárstvo.
44 - Služby vizážistov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ELOO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELoo!, s.r.o.; Námestie Biely kríž 4, 831 02 Bratislava 3; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2020 02/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2020 07/2020 FG3M
 
POZ 2446-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2446-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 30.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.11.2019 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 27.11.2019 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 16.12.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 16.12.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.05.2020 Typ Odoslané
POZ 2446-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku