Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2441-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2441-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.09.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  30.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Zábava; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie večierkov; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie predstavení (manažérske služby); turistické prehliadky so sprievodcom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.10, 26.04.22, 27.05.19, 27.05.15, 29.01.02, 27.05.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fernandez Natália; Karadžičova 4096/1, Bratislava-Staré Mesto; SK;
Moreels Janka, Ing.; Hriňovská 7541/11, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 30.06.2022 12/2022 BA3M
 
POZ 2441-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.09.2021 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2441-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 23.09.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.09.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.10.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 05.10.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.10.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.10.2021 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 13.01.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 04.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o späťvzatie prihlášky 16.09.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 26.09.2022 Typ Odoslané
POZ 2441-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku