Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2437-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2437-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky, reklamné predmety); reklama.
36 - Organizovanie finančných zbierok na dobročinné účely pre potreby nevidiacich a slabozrakých.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav a športových podujatí pre nevidiacich a slabozrakých; vydávanie časopisov pre nevidiacich a slabozrakých. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  20.01.15, 20.01.03, 26.11.11, 26.03.01, 26.03.24, 26.04.12, 26.04.24, 26.05.04, 26.07.15, 27.05.03, 27.05.19, 26.01.12, 26.01.06, 26.03.07, 26.03.06, 26.03.04, 26.07.03, 02.07.23, 29.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená, oranžová, žltá, zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb; Liesek 304, 027 12 Liesek; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2437-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2437-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Potvrdenie o podaní Typ Doručené
Neznámy typ protokolu - bez názvu 29.10.2019
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 12.11.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.11.2019 Typ Interné listy
POZ 2437-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku