Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2437-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252115 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2437-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky, reklamné predmety); reklama.
36 - Organizovanie finančných zbierok na dobročinné účely pre potreby nevidiacich a slabozrakých.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav a športových podujatí pre nevidiacich a slabozrakých; vydávanie časopisov pre nevidiacich a slabozrakých. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  20.01.15, 20.01.03, 26.11.11, 26.03.01, 26.03.24, 26.04.12, 26.04.24, 26.05.04, 26.07.15, 27.05.03, 27.05.19, 26.01.12, 26.01.06, 26.03.07, 26.03.06, 26.03.04, 26.07.03, 02.07.23, 29.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená, oranžová, žltá, zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb; Liesek 304 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 5/2020 FG3M
 
POZ 2437-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2019 166,00 EUR
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 04.11.2021 50,00 EUR
41 Poplatok - kaucia 25.11.2021 100,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2437-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 29.10.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.10.2019 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 12.11.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.11.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Typ Odoslané
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 04.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 04.11.2021 Typ Doručené
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 08.11.2021 Typ Platba
vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 25.11.2021 Typ Odoslané
41 Poplatok - kaucia 29.11.2021 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 06.12.2021 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 23.06.2022 Typ Odoslané
POZ 2437-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku