Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2435-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  247388 
(151)  Dátum zápisu  24.05.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2435-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.10.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické zeleninové nápoje; limonády; sódová voda (sifón); prípravky na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Dobrý sirup do mléka od Dobré vody 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Poděbradka, a. s.; Nymburská 239/VII, 290 01 Poděbrady; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2018 02/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2018 07/2018 FG3M
 
POZ 2435-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2435-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.10.2017 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.11.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 22.12.2017 Typ Doručené
5a Plná moc 22.12.2017 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 08.01.2018 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 08.01.2018 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.06.2018 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis prechodu 08.10.2021 Typ Doručené
9a Výpis z obchodného registra 08.10.2021 Typ Doručené
9b Výpis z obchodného registra 08.10.2021 Typ Doručené
POZ 2435-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku