Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 24316
(111)  Číslo ochrannej známky  154644 
(151)  Dátum zápisu  24.04.1961 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.03.2021 
(210)  Číslo prihlášky  24316 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.1961 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  17 - Plasty vo forme listov, blokov, prútov a trubíc, prírodný a umelý kaučuk. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CARIFLEX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cariflex Pte. Ltd.; 6 Shenton Way, #25-11, Oue Downtown, Singapore 068809; SG 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 10.05.2001 05/2001 ND3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2011 07/2011 PC3M
3 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 28.04.2021 08/2021 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 24316
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 24316
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 01.02.2001 Typ Doručené
2 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.02.2001 Typ Platba
3 dodatok k osvedčeniu OZ 03.04.2001 Typ Odoslané
4 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2011 Typ Doručené
4a Plná moc 18.03.2011 Typ Doručené
4b Doklad o prevode/prechode 18.03.2011 Typ Doručené
5 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.03.2011 Typ Doručené
5a Plná moc 18.03.2011 Typ Doručené
6 vyžiadanie poplatku 01.04.2011 Typ Odoslané
7 vyžiadanie poplatku za obnovu 01.04.2011 Typ Odoslané
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2011 Typ Platba
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2011 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.08.2020 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2020 Typ Platba
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2020 Typ Platba
14 Žiadosť o zápis prevodu 30.12.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 30.12.2020 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis prevodu 30.12.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 30.12.2020 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.12.2020 Typ Doručené
16a Sprievodný list 30.12.2020 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis prevodu 28.01.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.01.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis prevodu 28.01.2021 Typ Doručené
20 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.02.2021 Typ Odoslané
21 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 04.02.2021 Typ Odoslané
22 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.02.2021 Typ Odoslané
23 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.03.2021 Typ Doručené
23a Plná moc 19.03.2021 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2021 Typ Platba
25 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
25a Doklad o prevode 06.04.2021 Typ Doručené
26 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
26a Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
26b Výpis z obchodného registra 06.04.2021 Typ Doručené
27 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
27a Doklad o prevode 06.04.2021 Typ Doručené
27b Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
28 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 24316
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.04.2011 Kraton Polymers Research B. V. Shell International Petroleum Company Limited
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.04.2011 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Prevod majiteľa 07.04.2021 Kraton Polymers SPV EU B.V. Kraton Polymers Research B. V.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2021 Cariflex Netherlands B.V. Kraton Polymers SPV EU B.V.
5 Prevod majiteľa 07.04.2021 Cariflex Pte. Ltd. Cariflex Netherlands B.V.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2021 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku