Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2427-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252240 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  15.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2427-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Sušienky, keksy; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; zákusky, koláče; čokoláda; cukrovinky; cukrárske výrobky; kukuričné pukance; smotanové zmrzliny; palacinky; perníky, medovníky; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mandľové pusinky (jemné pečivo); chlieb; med; plnené koláče; pudingy; pralinky; torty; zmrzliny; jemné pečivárske výrobky; ľadový čaj; čajové nápoje; knedle.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; vody (nápoje); limonády; zeleninové džúsy (nápoje); sýtené vody; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické nápoje.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); informácie a poradenstvo pri príprave jedál. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.01.12, 27.05.03, 08.01.19, 27.05.17, 29.01.07, 26.13.01, 27.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  hnedá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vanková Babicová Jana; Vinohradnícka 799/38, 990 01 Veľký Krtíš; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2020 06/2020 FG3M
 
POZ 2427-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2427-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 26.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.11.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.11.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.04.2020 Typ Odoslané
POZ 2427-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku