Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 242-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  242-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 30, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Kancelárske potreby okrem nábytku; brožúry; tlačivá (formuláre); prospekty; katalógy; pohľadnice; tlačoviny ako reklamné predmety; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; papierové alebo lepenkové krabice; plastové bublinové fólie (na balenie); papierové servítky; papierové utierky.
25 - Odevy; odevy, obuv a prikrývky hlavy ako reklamné predmety.
30 - Jemné a trvanlivé pekárske výrobky; sladké pečivo; cestá na jedlá; orechové a kakaové cukrárske výrobky; cukrovinky.
35 - Maloobchodné služby s pekárskymi a cukrárskymi výrobkami; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama a marketing.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); reštauračné (stravovacie) služby; služby kaviarní. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 26.01.99, 24.17.02, 08.01.16, 26.01.04, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miroslav Jetelina s.r.o.; Dražůvky 20, 696 33 Dražůvky; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 242-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 242-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.01.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.01.2021 Typ Doručené
1b Výpis z obchodného registra 27.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.01.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2021 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 05.02.2021 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 03.03.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 242-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku