Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 242-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235430 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  242-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Chlieb pre diabetikov na lekárske účely; diétne potraviny na lekárske účely.
30 - Cestá; chlieb; chlieb všetkých druhov; nekysnutý chlieb; pekárenské výrobky; múka; výrobky z múky; ovsená potrava; výrobky obsahujúce obilniny.
35 - Reklama; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov; zasielanie a doručovanie reklamných materiálov zákazníkom; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský prieskum; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi v triedach 5, 30; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; uverejňovanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; maloobchodné služby pekární; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PENAM PROBEVIT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PENAM SLOVAKIA, a.s.; Štúrova 74/138, 949 35 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
 
POZ 242-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.03.2013 166,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.12.2014 7,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.01.2015 7,00 EUR 09.06.2015 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 242-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.02.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.03.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.03.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 19.03.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 20.03.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.11.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.11.2014 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 11.12.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 29.12.2014 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.01.2015 Typ Platba
Výpoveď plnej moci 21.01.2015 Typ Doručené
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 28.05.2015 Typ Odoslané
vnútrospisový list 04.06.2015 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
POZ 242-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.12.2014 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku