Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2411-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2411-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Oceľ (surovina alebo polotovar) , zliatiny ocele, pásová oceľ, oceľový drôt, oceľová liatina, oceľové stožiare, oceľové rolety, oceľový plech, oceľové mrky, oceľové rúry, kovové spony strojových remeňov, železničné výhybky, kovové dýzy, argentán, pakfón, hliník, bronz, hliníkový drôt, pätky kotiev, kovové dýzové nadstavce, kovové závory, kovové tyče, kovové popruhy na manipulovanie s nákladom, ložiskové kovy, strieborné spájky, postriebrené cínové zliatiny, kovové vystužovacie materiály do betónu, kovové podložky, kovové prstence, tyče kovových zábradlí, kovové skrutky s maticou, predvalky, zliatiny na spájky , kovové príruby, cvoky (krátke klince), kovové stenové príchytky (kolíky), kovové skoby (kramle), kovové závesné háky, háčiky (železiarsky tovary), drôt, meď (surovina alebo polotovar), medené krúžky , kovové rúrkové výstuže, kovové drenážne ruty, železo (surovina alebo polotovar), kovové skrutky, kovové mrky, kovové rúry, kovové mreže, kovové lišty, kovové prenosné stavby, kovy (suroviny alebo polotovary, olovo (surovina alebo polotovar), oceľové guľky, drôty z kovových zliatin (nie poistkových), kovové zliatiny, viazacie drôty, kovové káble (nie elektrické).
35 - Predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie vzoriek tovarov, prieskum trhu, obchodný alebo podnikateľský prieskum , reklama, rozhlasová reklama, obchodný alebo podnikateľský výskum, vzťahy s verejnosťou (public relations), televízna reklama, marketingový prieskum, odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, organizovanie obchodných alebo reklamných výstav, obchodné alebo podnikateľské informácie, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), marketing, riadenie obchod nej činnosti v stavebnictve, poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok, online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb, cielený marketing, vonkajšia reklama.;
37 - Inštalácie, údržba a opravy strojov, opravy púmp a čerpadiel, inštalácie a opravy chladiacich zariadení, opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 25.05.99, 25.03.01, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DINANSI, s.r.o.; Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 214; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  NEXUS advokátska kancelária s.r.o.; Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
 
POZ 2411-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2411-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 24.10.2019 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 24.10.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 24.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.11.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.11.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 20.11.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.11.2019 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.04.2020 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 06.04.2020 Typ Doručené
7b Sprievodný list 06.04.2020 Typ Doručené
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.04.2020 Typ Doručené
8a Plná moc 08.04.2020 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 08.04.2020 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.04.2020 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 06.05.2020 Typ Odoslané
POZ 2411-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku