Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2410-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2410-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vínom, alkoholickými nápojmi okrem piva, chuťovkami vyrobenými z ovocia, cukroviniek, syrov, obilnín, orechov, zemiakov, mäsa; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s vínom, alkoholickými nápojmi okrem piva, chuťovkami vyrobenými z ovocia, cukroviniek, syrov, obilnín, orechov, zemiakov, mäsa; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; subdodávateľské služby (obchodné služby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; reklama; marketing.
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie a vedenie ochutnávok vína na vzdelávacie a zábavné účely; praktický výcvik (ukážky); organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie vzdelávacích, zábavných a kultúrnych podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží.
43 - Služby vinární; bary (služby); reštauračné (stravovacie) služby; someliérske služby týkajúce sa poradenstva v oblasti vín a párovania vín a jedál; prenájom priestorov na spoločenské podujatia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.03.02, 26.02.18, 26.02.16, 27.05.13, 24.17.04, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KONIG s.r.o.; Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2410-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2410-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.11.2019 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o zastavení konania 29.01.2020 Typ Odoslané
POZ 2410-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku