Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2410-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2410-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vínom, alkoholickými nápojmi okrem piva, chuťovkami vyrobenými z ovocia, cukroviniek, syrov, obilnín, orechov, zemiakov, mäsa; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s vínom, alkoholickými nápojmi okrem piva, chuťovkami vyrobenými z ovocia, cukroviniek, syrov, obilnín, orechov, zemiakov, mäsa; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; subdodávateľské služby (obchodné služby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; reklama; marketing.
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie a vedenie ochutnávok vína na vzdelávacie a zábavné účely; praktický výcvik (ukážky); organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie vzdelávacích, zábavných a kultúrnych podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží.
43 - Služby vinární; bary (služby); reštauračné (stravovacie) služby; someliérske služby týkajúce sa poradenstva v oblasti vín a párovania vín a jedál; prenájom priestorov na spoločenské podujatia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.03.02, 26.02.18, 26.02.16, 27.05.13, 24.17.04, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KONIG s.r.o.; Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2410-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2410-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2410-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku