Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 241-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231061 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  241-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.04.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Adstringentné prípravky na kozmetické účely, aromatické látky, bieliace prípravky, čistiace mlieka, depilačné prípravky, dezinfekčné mydlá, éterické oleje, krémy na kožu, kozmetické prípravky, laky na vlasy, laky na nechty, leštiace prípravky, prípravky na líčenie, medicinálne mydlá, namáčacie prípravky, odfarbovače, odlakovače, oleje na kozmetické účely, šampóny, toaletné prípravky, vata na kozmetické účely, voňavky.
44 - Služby farmaceutov, farmaceutické poradenstvo, fyzioterapia, lekárske služby, manikúra, masáže, služby nemocníc, ošetrovateľské služby, salóny krásy, sanatóriá, stomatológia, zdravotné strediská, lekárne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.03.04, 24.13.02, 24.13.24, 26.04.16, 24.17.06, 26.11.12, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pharmia a.s.; Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  17.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2011 04/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2012 08/2012 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 241-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 241-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.02.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 17.02.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 17.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.03.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 03.03.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2011 Typ Interné listy
5 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 15.06.2011 Typ Doručené
6 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 20.06.2011 Typ Platba
7 Plná moc 16.06.2011 Typ Doručené
8 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 25.07.2011 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 02.09.2011 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 12.09.2011 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 19.09.2011 Typ Odoslané
12 pokyn na zápis po zverejnení 26.10.2011 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
14 Sprievodný list 08.02.2012 Typ Doručené
14a Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.02.2012 Typ Doručené
14b Doklad o prevode 08.02.2012 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 06.03.2012 Typ Odoslané
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2012 Typ Platba
17 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 17.04.2012 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 04.05.2012 Typ Doručené
18a Doklad o podniku/podnikateľovi 04.05.2012 Typ Doručené
19 Oznámenie 04.06.2012 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 14.06.2012 Typ Odoslané
21 dodatok k osvedčeniu OZ 26.06.2012 Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.06.2020 Typ Doručené
POZ 241-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.06.2012 Pharmia a.s. Clareo a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.06.2012 Buchta Martin, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku