Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2409-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252330 
(151)  Dátum zápisu  21.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  21.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2409-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  556285 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2019 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Tehotenské testy; ovulačné testy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.01, 27.05.15, 27.05.19, 27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRIMEROS s.r.o.; Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
2 Prevody a prechody práv na prihlášky ochranných známok 04.05.2020 05/2020 GB3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.06.2020 06/2020 FH3M
 
POZ 2409-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2409-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 05.11.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2019 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 05.12.2019 Typ Doručené
7a Plná moc 05.12.2019 Typ Doručené
7b Doklad o práve prednosti 05.12.2019 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 10.12.2019 Typ Interné listy
9 Žiadosť o zápis prevodu 12.02.2020 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 12.02.2020 Typ Doručené
9b Plná moc 12.02.2020 Typ Doručené
9c Plná moc 12.02.2020 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.02.2020 Typ Platba
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.03.2020 Typ Odoslané
12 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 17.04.2020 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.04.2020 Typ Odoslané
POZ 2409-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 24.03.2020 PRIMEROS s.r.o. Primeros Prague a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku