Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 240-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  240-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.01.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.03.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NORMABIOTIC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SANOFI; 54, rue La Boétie, 750 08 Paris; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2020 03/2020 BA3M
 
POZ 240-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 240-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.01.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 31.01.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.02.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.02.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.02.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.02.2020 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.06.2020 Typ Doručené
6a Odôvodnenie námietok 02.06.2020 Typ Doručené
6b Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 02.06.2020 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 02.06.2020 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 02.06.2020 Typ Doručené
6e Príloha inde neuvedená 02.06.2020 Typ Doručené
6f Príloha inde neuvedená 02.06.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o opravu 03.06.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 03.06.2020 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.06.2020 Typ Platba
9 výzva na doplnenie podania námietok 18.06.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 03.08.2020 Typ Doručené
10a Plná moc 03.08.2020 Typ Doručené
10b Sprievodný list 03.08.2020 Typ Doručené
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 05.08.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť inde neuvedená 24.09.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 24.09.2020 Typ Doručené
13 Výzva na preukázanie používania staršej OZ 28.09.2020 Typ Odoslané
14 Vyjadrenie k námietkam 06.10.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 06.10.2020 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 06.10.2020 Typ Doručené
14c Príloha inde neuvedená 06.10.2020 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 21.01.2021 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Typ Doručené
16 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 29.01.2021 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 06.04.2021 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 240-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku