Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 24-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  205885 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.01.2013 
(210)  Číslo prihlášky  24-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.01.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 16, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Čistiace prípravky, umývacie prostriedky, kozmetické a voňavkárske výrobky, mydlá, šampóny, sprchové gély, vody na vlasy, peny do kúpeľa, vody po holení, krémy, emulzie, zubné pasty, ústne vody.
05 - Dezinfekčné prostriedky.
16 - Papierové uteráky a utierky, toaletný papier.
21 - Upratovacie pomôcky, rukavice, mopy, dávkovače tekutých mydiel, zásobníky na toaletné potreby, koše na použitie v domácnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ARIOSO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LORIKA Slovakia s.r.o.; Ulica priemyselná 2130/11, Sučany 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2004 1/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2004 7/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.03.2013 3/2013 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 3/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.03.2014 3/2014 TC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.01.2018 1/2018 TC3M
 
POZ 24-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.01.2003 3 800,00 SKK
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.10.2012 149,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2013 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2013 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2017 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 24-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.01.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.01.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.01.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 15.10.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 16.10.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.09.2012 Typ Odoslané
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 04.10.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 15.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 08.01.2013 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 13.12.2013 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.02.2014 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2017 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.10.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 26.10.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 11.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2022 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.05.2022 Typ Odoslané
POZ 24-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.01.2013 LORIKA Slovakia s.r.o. LORIKA SLOVAKIA, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.01.2014 LORIKA Slovakia s.r.o. LORIKA Slovakia s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.12.2017 LORIKA Slovakia s.r.o. LORIKA Slovakia s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku