Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2398-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254526 
(151)  Dátum zápisu  08.03.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  08.03.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2398-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.10.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  24.03.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; esenciálne oleje; kozmetické krémy; šampóny; telový krém; kozmetické mlieko.
05 - Liečivé čaje; oleje na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; sirupy na farmaceutické použitie; proteínové výživové doplnky.
30 - Cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); čokoláda. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Cannavita, v súlade s prírodou 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vaculčiak Miroslav; Rúbanisko III 2914/34, 984 03 Lučenec 3; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2020 12/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 24.03.2021 6/2021 FG3M
 
POZ 2398-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.11.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2398-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 27.10.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 27.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.10.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.11.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 05.11.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.11.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.03.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 2398-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku