Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2397-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205004 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.08.2022 
(210)  Číslo prihlášky  2397-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.08.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, výrobky z mäsa, hydiny a zveriny, mäsové konzervy, konzervované ryby, konzervy z hydiny, mäsové výťažky, údeniny, pokrmy pripravované z mäsových výrobkov, salámy, klobásy, šunky, tlačenky, párky, mäsové peny, nátierky, slanina, plnené boky, bravčová masť, držky, huspenina, jaternice, pečienka, pečeňové paštéty.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa, údenie potravín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CARMEN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TAURIS, a.s.; Potravinárska 6, Rimavská Sobota 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2003 10/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2004 4/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.11.2018 11/2018 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2021 22/2021 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 24.08.2022 16/2022 ND3M
 
POZ 2397-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.09.2002 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2007 600,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.01.2008 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.10.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.10.2021 30,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 01.08.2022 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2397-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 20.08.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.08.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.09.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.10.2002 Typ Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.08.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 06.08.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 06.08.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2004 Typ Odoslané
Plná moc 14.06.2007 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.06.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 14.06.2007 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 24.08.2007 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2007 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 23.10.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.12.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.12.2007 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 17.12.2007 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 17.01.2008 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 25.01.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.05.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 25.09.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2018 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 21.06.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 06.08.2018 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.08.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 15.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 18.10.2021 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.11.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.08.2022 Typ Odoslané
POZ 2397-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.04.2008 Belička Ivan, Ing. Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2018 Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca Belička Ivan, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.11.2021 TAURIS NITRIA spol. s r.o. Tauris Nitria, spol. s r. o.
Ing. Dalibor GRUBER - GELE, Gruber Dalibor Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca
4 Prevod majiteľa 04.11.2021 TAURIS, a.s. TAURIS NITRIA spol. s r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku