Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2395-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2395-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Knihy nahrané na nosičoch zvukových nahrávok; časopisy nahrané na nosičoch zvukových nahrávok; elektronické čítačky kníh; elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické periodiká (sťahovateľné); elektronické knihy (sťahovateľné); optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; elektronické informačné materiály (sťahovateľné); optické kompaktné disky; disky DVD.
16 - Knihy; časopisy; brožované knihy; tlačené periodické a neperiodické publikácie nie na reklamné účely; brožúry; brožúrky; obrazy; kalendáre; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; plastové ochranné obaly na balenie; papierové alebo lepenkové etikety; fotografie; grafické zobrazenia; kartón, lepenka; papierové kávové filtre; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s knihami, CD a DVD nosičmi, nosičmi optického záznamu, nosičmi elektronických záznamov, audiopáskami, filmami, hudobnými nosičmi, MP3 záznamami, videozáznamami a hudobnými záznamami, elektronickými knihami, hračkami, spoločenskými hrami, detskými hrami, hlavolamami, počítačovými hrami, počítačovými programami, oblečením, reklamnými predmetmi, kalendármi, plagátmi, príslušenstvom k PC, audioprehrávačmi, videoprehrávačmi, MP3 prehrávačmi, spotrebnou elektronikou, uvedené služby aj prostredníctvom internetu; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); spracovanie textov; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; služby riadenia ľudských zdrojov; obchodné sprostredkovateľské služby; poradenstvo v oblasti účtovníctva; vedenie účtovnej evidencie; obchodné sprostredkovanie balenia a doručovania tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií v oblasti zábavy; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 39 a 42.
39 - Distribúcia tovarov na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladov; balenie tovaru; dovoz, doprava; balenie a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov; distribúcia umeleckých predmetov na dobierku; doručovacie služby; doručovanie tovarov; informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov; kuriérske služby.
42 - Grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); navrhovanie obalov (obalové dizajnérstvo); odborné technické poradenstvo v oblasti obsluhy počítačov a príslušenstva k nim; štúdie technických projektov; navrhovanie vzhľadu umeleckých diel (priemyselného dizajnérstvo); výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom počítačov; údržba počítačových programov; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru; navrhovanie, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; navrhovanie, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie databáz, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy navrhovanie, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové aplikácie; prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov; prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá; aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; zhotovovanie kópií počítačových programov; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov; prieskum v oblasti využitia počítačov; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.
45 - Spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.99, 26.11.22, 20.05.07, 27.05.17, 25.03.01, 27.05.03, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dobré médiá, s.r.o.; Drieňová 34, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2020 05/2020 BA3M
 
POZ 2395-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2395-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.10.2019 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.10.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 24.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.11.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 17.01.2020 Typ Doručené
5a Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.01.2020 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 20.01.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o zápise zmeny 21.01.2020 Typ Odoslané
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 05.03.2020 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2020 Typ Interné listy
POZ 2395-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.01.2020 Dobré médiá, s.r.o. DOFIRO, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku