Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2392-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2392-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.11.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 35, 36, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické regulačné prístroje; elektrické monitorovacie prístroje; elektrické meracie zariadenia; meracie prístroje; rozvodové systémy elektrického vedenia; prístroje na reguláciu tepla; prístroje na reguláciu vykurovacích pecí; teplomery (nie na lekárske použitie); indikátory teploty; termostaty; plynomery (meracie prístroje); elektrické regulátory svetla; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; zvukové signálne zariadenia; elektrické signalizačné zvončeky; elektrické dverové zvončeky; alarmy; zvončeky (poplašné zariadenia); detektory dymu; požiarne hlásiče; zariadenia na hasenie požiarov; elektrické zámky; elektrické zariadenia proti krádežiam; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; videokamery; diaľkové ovládače; riadiace panely (elektrotechnika); rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); svetelné alebo mechanické signalizačné panely; vysielače elektronických signálov; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; skriňové rozvádzače (elektrotechnika); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); transformátory (elektrotechnika); elektrické meniče; elektrické vodiče; spínače; vypínače; konektory (elektrotechnika); elektrické kolektory; solárne panely na výrobu elektrickej energie; solárne články; solárne batérie; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); zariadenia na spracovanie údajov; prístroje na vnútornú komunikáciu; automatické časové spínače (nie hodinárske); monitorovacie počítačové programy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); softvérové aplikácie (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky batérií; nabíjačky batérií motorových vozidiel; elektrické batérie (články); fotovoltické články; fotovoltické meniče prúdu; fotovoltické moduly; fotovoltické prístroje a zariadenia na výrobu solárnej elektriny.
11 - Chladiace prístroje a zariadenia; chladničky; mraziace zariadenia, mrazničky; prístroje a zariadenia na sušenie; elektrické kuchynské potreby na prípravu jedál; pece; teplovzdušné rúry; rúry na pečenie; sporáky; variče; grily (prístroje na pečenie); varné prístroje a zariadenia; elektrické kávovary; elektrické fritézy; mikrovlnné rúry; odparovače; kuchynské odsávače; prístroje na chladenie vzduchu; ohrievače vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; zariadenia na osvieženie vzduchu; ohrievače vody; bojlery (nie časti strojov); osvetľovacie prístroje a zariadenia; lampy; lampáše; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; vykurovacie telesá; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; teplovodné vykurovacie prístroje; zariadenia na teplovodné kúrenie; radiátory (na kúrenie); parné kotly (nie časti strojov); plynové bojlery; elektrické vykurovacie telesá; regenerátory tepla; výhrevné kotly; vodovodné zariadenia; príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; zariadenia na výrobu pary; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; solárne pece.
35 - Prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; služby v oblasti hodnotenia trhu; služby porovnávania cien; služby v oblasti porovnávania cien energie; cenové ponuky tovarov alebo služieb; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 11 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 11 tohto zoznamu.
36 - Poisťovníctvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; sprostredkovanie poistenia; uzatváranie poistiek proti požiaru; poisťovanie domácností; poisťovanie nehnuteľností; poisťovanie motorových vozidiel; úrazové poistenie; zdravotné poistenie; životné poistenie; aktuárske služby (poistnomatematické).
37 - Inštalácia, údržba a opravy elektrických prístrojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácia, údržba a opravy osvetľovacích zariadení; inštalácia, údržba a opravy vetracích zariadení; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácia kuchynských zariadení; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; inštalácia, čistenie a opravy kotlov; inštalácia, údržba a opravy vykurovacích zariadení; inštalácia, údržba a opravy vykurovacích systémov; inštalácia, údržba a opravy solárnych energetických systémov; inštalácia, údržba a opravy klimatizačných zariadení; inštalácia, údržba a opravy zariadení na dodávku plynu, elektriny a vody; čistenie komínov; opravy elektrických vedení; nabíjanie batérií vozidiel.
42 - Návrh a vývoj softvéru pre správu energie; návrh a vývoj systémov pre správu energie; návrh a vývoj energetických distribučných sietí; poradenstvo v oblasti úspory energie; energetické audity; technologické poradenstvo; hodnotenie kvality; vedecký výskum; technický výskum; technický prieskum; štúdie technických projektov; vykonávanie inžinierskych prieskumov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); počítačové programovanie; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZEON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZSE Energia, a. s.; Čulenova 6, 816 47 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2017 05/2017 BA3M
 
POZ 2392-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2392-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.11.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 10.11.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.11.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.11.2016 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.12.2016 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 23.12.2016 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 11.01.2017 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.01.2017 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 28.02.2017 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.08.2017 Typ Doručené
8a Plná moc 02.08.2017 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 02.08.2017 Typ Doručené
8c Príloha inde neuvedená 02.08.2017 Typ Doručené
8d Príloha inde neuvedená 02.08.2017 Typ Doručené
8e Príloha inde neuvedená 02.08.2017 Typ Doručené
8f Príloha inde neuvedená 02.08.2017 Typ Doručené
8g Príloha inde neuvedená 02.08.2017 Typ Doručené
8h Príloha inde neuvedená 02.08.2017 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 03.08.2017 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 17.08.2017 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 23.10.2017 Typ Doručené
12 Vyjadrenie k námietkam 23.10.2017 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 23.10.2017 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 26.10.2017 Typ Odoslané
14 všeobecný referátnik 27.10.2017 Typ Odoslané
15 Žiadosť inde neuvedená 30.10.2017 Typ Doručené
16 Žiadosť inde neuvedená 13.11.2017 Typ Doručené
17 Odpoveď na správu úradu 13.11.2017 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 16.11.2017 Typ Odoslané
19 všeobecný referátnik 16.11.2017 Typ Odoslané
20 Vyjadrenie k námietkam 07.02.2018 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 07.02.2018 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 09.02.2018 Typ Odoslané
22 Vyjadrenie k námietkam 13.03.2018 Typ Doručené
23 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 27.06.2018 Typ Odoslané
24 Podanie rozkladu 26.07.2018 Typ Doručené
24a Podanie rozkladu 26.07.2018 Typ Doručené
25 Odôvodnenie rozkladu 23.08.2018 Typ Doručené
25a Sprievodný list 23.08.2018 Typ Doručené
26 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 28.08.2018 Typ Odoslané
27 predkladacia správa k rozkladu 14.09.2018 Typ Interné listy
28 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 27.09.2018 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.10.2018 Typ Doručené
29a Plná moc 30.10.2018 Typ Doručené
30 oznámenie o zápise zmeny 09.11.2018 Typ Odoslané
31 Vyjadrenie k rozkladu 05.12.2018 Typ Doručené
32 zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 10.12.2018 Typ Odoslané
33 Žiadosť inde neuvedená 07.01.2019 Typ Doručené
33a Sprievodný list 07.01.2019 Typ Doručené
34 všeobecný referátnik 10.01.2019 Typ Odoslané
35 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
35a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
35b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
36 Podanie rozkladu 07.03.2019 Typ Doručené
36a Sprievodný list 07.03.2019 Typ Doručené
36b Dôkazy odôvodňujúce rozklad 07.03.2019 Typ Doručené
36c Dôkazy odôvodňujúce rozklad 07.03.2019 Typ Doručené
36d Dôkazy odôvodňujúce rozklad 07.03.2019 Typ Doručené
37 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 14.03.2019 Typ Odoslané
38 Odpoveď na správu úradu 21.05.2019 Typ Doručené
39 zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 22.05.2019 Typ Odoslané
40 Oznámenie inde neuvedené 27.08.2020 Typ Doručené
40a Sprievodný list 27.08.2020 Typ Doručené
40b Plná moc 27.08.2020 Typ Doručené
41 všeobecný referátnik 12.02.2021 Typ Odoslané
42 Odpoveď na správu úradu 04.03.2021 Typ Doručené
43 Odpoveď na správu úradu 01.04.2021 Typ Doručené
44 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 08.04.2021 Typ Interné listy
45 protokol o rokovaní komisie 08.04.2021 Typ Interné listy
46 protokol o hlasovaní komisie 08.04.2021 Typ Interné listy
47 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2392-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.11.2018 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku