Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2390-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2390-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva; kávové nápoje; kávové príchute; kávové náhradky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zákusky, koláče; cukrovinky; sušienky, keksy; sendviče; obilninové chuťovky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, kávovými nápojmi, kávovými príchuťami, kávovými náhradkami, kozmetickými prípravkami, odevmi, obuvou, pokrývkami hlavy; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, kávovými nápojmi, kávovými príchuťami, kávovými náhradkami, kozmetickými prípravkami, odevmi, obuvou, pokrývkami hlavy; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné poradenstvo v oblasti franchisingu; správa obchodných záležitostí franchisingových podnikov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a podujatí; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; marketing; reklamné a marketingové služby poskytované prostredníctvom blogov.
43 - Kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov pre hostí; reštauračné (stravovacie) služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Vespa 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VCM s.r.o.; Gorkého 6, 811 01 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
 
POZ 2390-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2390-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.11.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 19.11.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.11.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 20.11.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 20.11.2019 Typ Doručené
7b Plná moc 20.11.2019 Typ Doručené
8 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 22.11.2019 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie POZ 26.11.2019 Typ Interné listy
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 27.03.2020 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 27.03.2020 Typ Doručené
10b Plná moc 27.03.2020 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 27.03.2020 Typ Doručené
10d Príloha inde neuvedená 27.03.2020 Typ Doručené
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 17.04.2020 Typ Platba
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 06.05.2020 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.07.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 08.07.2020 Typ Doručené
POZ 2390-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku