Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2382-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252053 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2382-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Pokrmové tuky; krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky na vývary (bujóny); údeniny; mäso; huspenina; divina; tukové substancie na výrobu pokrmových tukov; tukové nátierky na chlieb; šunka; mäsové výťažky; slanina; pečeňová paštéta; klobásy, salámy, párky; bravčová masť; lososy (neživé); držky; hydina (mäso); pečeň; konzervované mäso; bravčové mäso; mäsové konzervy; mrazom sušené mäso; párky na prípravu hotdogov; črevá na klobásy (prírodné alebo umelé).
30 - Sendviče; hotdogy (teplé párky v rožku).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 a 30 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 a 30 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  POZANA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POZANA MEAT s.r.o.; Pribinova 176, 960 01 Zvolen 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2382-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2382-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.10.2019 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 22.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 22.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 08.11.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 08.11.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2382-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku