Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2381-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252052 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2381-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 16, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Mince; medaily.
16 - Poštové známky; bankovky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; príprava miezd a výplatných listín; sekretárske služby; vypracovávanie daňových priznaní; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; podávanie daňových priznaní; aktualizácia a údržba informácií v registroch. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  17.01.02, 27.99.13, 27.99.03, 07.01.23, 27.07.23, 27.05.22, 26.02.19, 26.02.17, 26.11.05, 26.11.12, 26.11.11, 26.04.07, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.17 
(540) Vyjadrenie