Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2381-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199751 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.08.2011 
(210)  Číslo prihlášky  2381-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.08.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Ložiská. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DIAGO, Kupčok Ivan, Ing.; Železničná 7, 977 01 Brezno; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan; Švermova 1820/21, Banská Bystrica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  787607 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  14. 08. 2002; 31. 01. 2008 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  BY; CN; CZ; DE; HU; IT; PL; RU; UA; US 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  09.08.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.08.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 5/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 09.01.2003 1/2003 XA3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.09.2008 9/2008 XA3M
5 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 3/2012 ND3M
6 Zaniknuté ochranné známky 14.09.2022 17/2022 MA3M
 
POZ 2381-2001
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.08.2001 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 15.03.2002 2 500,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 07.03.2008 1 000,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 05.12.2011 265,50 EUR
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 14.08.2012 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2381-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
List z OMPI 22.04.2000 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.08.2001 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.08.2001 Typ Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 18.02.2002 Typ Doručené
výsledok rešerše 20.02.2002 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku 21.02.2002 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.03.2002 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 19.03.2002 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2002 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 04.09.2002 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 05.09.2002 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 05.09.2002 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 01.10.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 14.12.2007 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 31.01.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 05.02.2008 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 25.02.2008 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2008 Typ Odoslané
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 11.03.2008 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 13.03.2008 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 13.03.2008 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 13.03.2008 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 21.07.2008 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 24.07.2008 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 04.08.2008 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2008 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 01.06.2009 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.08.2011 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.09.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 20.10.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.10.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 24.11.2011 Typ Odoslané
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 07.12.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 06.06.2012 Typ Doručené
Doklad 06.06.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 18.06.2012 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (§ 9 zákona č. 145/1995 Zb.) 01.08.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 06.08.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 08.08.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 10.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 10.08.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 10.08.2012 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 15.08.2012 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obnovu 15.08.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 15.08.2012 Typ Odoslané
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 16.08.2012 Typ Platba
List z OMPI 06.02.2013 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.12.2020 Typ Doručené
Informácia z WIPO o obnove platnosti MOZ 01.09.2022 Typ Doručené
POZ 2381-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.02.2008 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku