Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2379-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2379-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.09.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.11.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Časopisy (periodiká); plagáty; knihy; lístky; ročenky; tlačené časové plány a harmonogramy.
25 - Tričká; oblečenie.
41 - Divadelné predstavenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; vydávanie kníh; vzdelávanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Pegascon 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kundrík Juraj, Ing.; Tarasa Ševčenka 3936/20, Prešov 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.11.2021 21/2021 BA3M
 
POZ 2379-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.10.2021 166,00 EUR
Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 23.02.2022 50,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2379-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 16.09.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.10.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 21.10.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.10.2021 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 11.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 11.02.2022 Typ Doručené
výzva na doplnenie podania námietok 04.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.04.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.04.2022 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 28.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 24.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 24.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 27.06.2022 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.08.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.08.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 14.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 14.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 2379-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2022 Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku