Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2373-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2373-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aranžovanie výkladov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); komerčné informačné kancelárie; vyhľadávanie informácii v počítačových súboroch (pre tretie osoby); televízna reklama; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácii; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bilbordov; cielený marketing; vonkajšia reklama; maloobchodné služby s umeleckými dielami poskytované galériami; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch.
36 - Prenájom nehnuteľnosti; sprostredkovanie nehnuteľnosti; organizovanie dobročinných zbierok; správa nehnuteľností; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); úschova cennosti; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov; zmenárenské služby.
39 - Parkovanie automobilov (služby); skladovanie; uskladňovanie; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáži; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; skladovanie tovarov (úschova); doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie novín a časopisov.
41 - Nočné kluby (zábava); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie a vedenie konferencii; organizovanie a vedenie kongresov; hazardné hry (herne); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; plánovanie a organizovanie večierkov; služby múzeí (prehliadky, výstavy); informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie lotérii; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; prenájom umeleckých diel; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
42 - Výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; overovanie pravosti umeleckých diel; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); navrhovanie interiérov; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackhary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); zdobenie jedál zdobenie zákuskov; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SAVOY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Carlton Property, s. r. o.; Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  NEXUS advokátska kancelária s.r.o.; Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2373-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2373-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.10.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 18.10.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 18.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.11.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.11.2019 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2019 Typ Platba
7 Odpoveď na správu úradu 06.11.2019 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.11.2019 Typ Doručené
8 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 15.11.2019 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie POZ 12.11.2019 Typ Interné listy
10 Žiadosť o vrátenie poplatku 13.11.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 13.11.2019 Typ Doručené
POZ 2373-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku