Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2373-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252179 
(151)  Dátum zápisu  02.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2373-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aranžovanie výkladov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); komerčné informačné kancelárie; vyhľadávanie informácii v počítačových súboroch (pre tretie osoby); televízna reklama; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácii; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bilbordov; cielený marketing; vonkajšia reklama; maloobchodné služby s umeleckými dielami poskytované galériami; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch.
36 - Prenájom nehnuteľnosti; sprostredkovanie nehnuteľnosti; organizovanie dobročinných zbierok; správa nehnuteľností; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); úschova cennosti; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov; zmenárenské služby.
39 - Parkovanie automobilov (služby); skladovanie; uskladňovanie; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáži; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; skladovanie tovarov (úschova); doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie novín a časopisov.
41 - Nočné kluby (zábava); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie a vedenie konferencii; organizovanie a vedenie kongresov; hazardné hry (herne); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; plánovanie a organizovanie večierkov; služby múzeí (prehliadky, výstavy); informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie lotérii; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; prenájom umeleckých diel; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
42 - Výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; overovanie pravosti umeleckých diel; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); navrhovanie interiérov; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; zdobenie jedál; zdobenie zákuskov; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SAVOY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Carlton Property, s. r. o.; Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  NEXUS advokátska kancelária s.r.o.; Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FH3M
 
POZ 2373-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2373-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.10.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 18.10.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 18.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.11.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.11.2019 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2019 Typ Platba
7 Odpoveď na správu úradu 06.11.2019 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.11.2019 Typ Doručené
8 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 15.11.2019 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie POZ 12.11.2019 Typ Interné listy
10 Žiadosť o vrátenie poplatku 13.11.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 13.11.2019 Typ Doručené
11 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 12.12.2019 Typ Odoslané
12 vnútrospisový list 16.12.2019 Typ Interné listy
13 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 28.02.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 28.02.2020 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 31.03.2020 Typ Odoslané
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2020 Typ Odoslané
POZ 2373-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku