Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2371-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2371-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera; knižné zarážky; spisové obaly (papiernický tovar); noviny; periodiká; atlasy; útržkové bloky; brožúry; držiaky na písacie potreby; zošity; poznámkové zošity; mapy; hárky papiera; katalógy; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); knihy; obaly (papiernický tovar); kancelárske štipce; grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); baliaci papier; písacie potreby; fotografie (tlačoviny); pečiatky; zoznamy; tlačivá (formuláre); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; brožované knihy; papiernický tovar; baliace plastové fólie; stojany na fotografie; nákresy; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecia; vrecká a puzdrá na balenie; záložky do kníh; školské potreby (papiernický tovar); blahoprajné pohľadnice; podložky na písanie; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové alebo lepenkové krabice; oznámenia (papiernický tovar); papierové zástavy; písacie súpravy (papiernický tovar); grafické znaky; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); obežníky; letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové stolové vlajky; menovky (kancelárske potreby).
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; záznamy písomnej komunikácie a údajov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia reklama.
41 - Zábava, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, vydávanie textov (okrem reklamných), vydávanie kníh, informácie o možnostiach zábavy, organizovanie športových súťaží, reportérske služby, písanie textov, online vydávanie elektronických kníh a časopisov, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), fotografické reportáže, fotografovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DEVEX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Smelík Martin; Istrijská 19, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2371-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2371-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní Typ Doručené
Neznámy typ protokolu - bez názvu 18.10.2019
POZ 2371-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku