Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2371-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2371-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera; knižné zarážky; spisové obaly (papiernický tovar); noviny; periodiká; atlasy; útržkové bloky; brožúry; držiaky na písacie potreby; zošity; poznámkové zošity; mapy; hárky papiera; katalógy; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); knihy; obaly (papiernický tovar); kancelárske štipce; grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); baliaci papier; písacie potreby; fotografie (tlačoviny); pečiatky; zoznamy; tlačivá (formuláre); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; brožované knihy; papiernický tovar; baliace plastové fólie; stojany na fotografie; nákresy; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecia; vrecká a puzdrá na balenie; záložky do kníh; školské potreby (papiernický tovar); blahoprajné pohľadnice; podložky na písanie; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové alebo lepenkové krabice; oznámenia (papiernický tovar); papierové zástavy; písacie súpravy (papiernický tovar); grafické znaky; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); obežníky; letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové stolové vlajky; menovky (kancelárske potreby).
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; záznamy písomnej komunikácie a údajov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia reklama.
41 - Zábava, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, vydávanie textov (okrem reklamných), vydávanie kníh, informácie o možnostiach zábavy, organizovanie športových súťaží, reportérske služby, písanie textov, online vydávanie elektronických kníh a časopisov, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), fotografické reportáže, fotografovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DEVEX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Smelík Martin; Istrijská 19, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2371-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2371-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.10.2019 Typ Doručené
1a Doklad o práve prednosti 18.10.2019 Typ Doručené
1b Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.10.2019 Typ Doručené
1c Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.11.2019 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o zastavení konania 04.12.2019 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2019 Typ Platba
6 Žiadosť inde neuvedená 09.12.2019 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 09.12.2019 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 17.01.2020 Typ Odoslané
POZ 2371-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku