Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 237-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235494 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  237-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné služby, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce.
38 - Telekomunikačné služby.
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku; osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.15.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.12, 24.15.13, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, sivá, tyrkysová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GYLD INVESTMENTS a. s.; Tallerova 10, 811 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.03.2014 3/2014 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 8/2014 PC3M
 
POZ 237-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2013 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2014 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2014 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 237-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.02.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.03.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.03.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 18.04.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 18.04.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.10.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 13.12.2013 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.02.2014 Typ Odoslané
Oznámenie 03.03.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 24.04.2014 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.05.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.06.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 13.12.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 13.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.12.2019 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 16.01.2020 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 237-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.02.2014 GYLD, s.r.o. Kartíková Beáta, Mgr.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.02.2014 Legal Counsels s. r. o.
3 Prevod majiteľa 19.06.2014 GYLD INVESTMENTS a. s. GYLD, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku