Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2367-97
(111)  Číslo ochrannej známky  190139 
(151)  Dátum zápisu  26.04.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.08.2017 
(210)  Číslo prihlášky  2367-97 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.08.1997 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  18.01.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.07.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 28, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; potreby na knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné potreby (okrem prístrojov); obalové materiály z plastických hmôt (nie zahrnuté v iných triedach); hracie karty; typografické písmo; štočky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Elektronické hry a zábavné prístroje iné ako na použitie spolu s televíznymi prijímačmi; stroje na videohry aj s ručným ovládaním iné ako na použitie spolu s televíznymi prijímačmi; hry, hračky; gymnastické a športové potreby a prístroje, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; hračky a bábiky; časti a súčasti uvedeného tovaru, dekorácie na vianočné stromčeky - nie elektrické.
41 - Vzdelávanie, školenia, zábava a zábavné parky, športové a kultúrne aktivity, najmä zabezpečovanie rekreačných zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEGA CORPORATION; Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 18.01.2000 01/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.07.2000 07/2000 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.10.2007 10/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.10.2007 10/2007 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.05.2016 05/2016 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.07.2017 07/2017 ND3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.03.2019 03/2019 TC3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.10.2021 20/2021 TC3M
 
POZ 2367-97
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2367-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 20.08.1997 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.07.1999 Typ Odoslané
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.09.1999 Typ Doručené
5 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb Typ Platba
6 výsledok rešerše 28.09.1999 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 28.09.1999 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.05.2000 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2007 Typ Doručené
9a Doklad 31.07.2007 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.07.2007 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.08.2007 Typ Platba
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.08.2007 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.2007 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.12.2015 Typ Doručené
14a Plná moc 03.12.2015 Typ Doručené
14b Doklad vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky 03.12.2015 Typ Doručené
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2015 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.05.2017 Typ Doručené
17a Plná moc 25.05.2017 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.05.2017 Typ Odoslané
19 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 06.06.2017 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 14.06.2017 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.11.2018 Typ Doručené
22 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 12.12.2018 Typ Odoslané
23 Odpoveď na správu úradu 20.12.2018 Typ Doručené
23a Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
23b Príloha inde neuvedená 20.12.2018 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 21.02.2019 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.09.2021 Typ Doručené
25a Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2367-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.08.2007 Kabushiki Kaisha Sega SEGA ENTERPRISES, LTD.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.03.2016 SEGA Games Co., Ltd. Kabushiki Kaisha Sega
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.02.2019 SEGA Games Co., Ltd. SEGA Games Co., Ltd.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2021 SEGA CORPORATION SEGA Games Co., Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku