Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2367-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2367-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodné alebo podnikateľské informácie; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bilbordov; cielený marketing; vonkajšia reklama; podnikové komunikačné služby.
41 - Nočné kluby (zábava); organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; zdobenie jedál; zdobenie zákuskov; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MIRROR BAR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Carlton Property, s. r. o.; Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  NEXUS advokátska kancelária s.r.o.; Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2367-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2367-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.10.2019 Typ Doručené
1a Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.10.2019 Typ Doručené
1b Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.10.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 18.10.2019 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 18.10.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 18.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.11.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 18.11.2019 Typ Interné listy
POZ 2367-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku