Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2366-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  256518 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2366-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.10.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Fotografie; papier a lepenka; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); tlačoviny; učebné a vyučovacie pomôcky; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; atlasy; brožúry; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; knihy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačené publikácie; príručky; papiernický tovar; prospekty; perá (kancelárske potreby); papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; kalendáre; papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové utierky; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papierové stolové vlajky.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; čiapky; spodná bielizeň; košele; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; nepremokavé odevy; športové tričká, dresy; topánky na šport; športová obuv; lyžiarska obuv; pokrývky hlavy.
35 - Reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; subdodávateľské služby (obchodné služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.19, 24.01.03, 24.13.02, 21.03.21, 26.02.07, 26.02.05, 24.13.24, 24.01.11, 29.01.13, 29.01.04, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenský zväz biatlonu; Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 2366-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2366-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.10.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.10.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 23.10.2020 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.10.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.10.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.10.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 29.10.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.12.2020 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 18.12.2020 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.02.2021 Typ Doručené
9 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.02.2021 Typ Odoslané
10 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.03.2021 Typ Platba
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.04.2021 Typ Doručené
12 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 27.04.2021 Typ Odoslané
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.04.2021 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.06.2021 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 30.06.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 30.06.2021 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 30.06.2021 Typ Doručené
16 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 07.07.2021 Typ Odoslané
17 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.07.2021 Typ Platba
18 pokyn na zverejnenie POZ 13.07.2021 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2366-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku