Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2360-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204456 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.08.2012 
(210)  Číslo prihlášky  2360-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.08.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.05.03, 26.04.10, 26.04.22, 26.04.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  14.08.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2003 08/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2004 02/2004 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.11.2012 11/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 2360-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2360-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 14.08.2002 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.08.2002 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 14.08.2002 Typ Doručené
2b Plná moc 14.08.2002 Typ Doručené
3 Oznámenie 19.08.2002 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.09.2002 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.09.2002 Typ Platba
6 výsledok rešerše 29.05.2003 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 29.05.2003 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.12.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
9a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
9b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.08.2012 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.08.2012 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.08.2012 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.08.2012 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
17a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
19a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
19c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
19d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
19e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
19f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
20 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Typ Platba
POZ 2360-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2012 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku