Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 236-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231553 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  236-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 18, 25, 28, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Softvér počítačových hier; počítačové hry fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; videohry fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, počítačový softvér na videohry alebo na herné prístroje, počítačové programy na video a počítačové hry; videodisky, disky, pásky a kazety ako nosiče zvukovo-obrazových nahrávok, CD disky; CD-ROM-y, záznamové nosiče s dátami určenými na počítače; zvukové nahrávky, videonahrávky; softvér na hranie videohier, počítačových hier a on-line hier; softvér na hranie videohier, počítačových hier a on-line hier na hromadných platformách; softvér na stiahnutie pre vývoj, dizajn, úpravu a prispôsobenie videohier, počítačových hier a on-line hier; vybavenie počítačových hier upravené na použitie s televíznymi prijímačmi; hry na mobilné telefóny; elektronické publikácie (možné na stiahnutie) poskytované on-line databázami alebo internetom; prístroje na kopírovanie videohier; súčasti a zariadenia na všetky uvedené tovary.
16 - Tlačiarenské výrobky a tlačiarenské výrobky vzťahujúce sa na počítačové hry a zábavu nepatriace do iných tried; papiernické výrobky; nálepky, obtlačky na hladké povrchy.
18 - Koža, imitácie kože, kufre, batohy, tašky a peňaženky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
28 - Hry a hračky; vybavenie na ručné počítačové hry s výnimkou hier fungujúcich po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; domáce video-herné prístroje a ručné prístroje na videohry s výnimkou herných prístrojov a videohier fungujúcich po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; súčasti a vybavenie pre všetky uvedené tovary.
41 - Zábavné služby poskytované prostredníctvom internetu; on-line herné služby; poskytovanie on-line počítačových hier, spájanie viacerých hráčov a on-line zábava vo forme turnajov, imaginárnych športových líg, herných predstavení; poskytovanie on-line informácií v obore počítačovej hernej zábavy; poskytovanie počítačových hier prostredníctvom celulárnych mobilných telefónov; poskytovanie hier prostredníctvom mobilných telefónov alebo na použitie v mobilných telefónoch; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti stiahnutia). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.01.14, 18.01.25, 24.01.03, 24.17.25, 27.05.15, 27.05.04, 23.03.02, 23.03.07, 27.05.14, 26.05.10, 26.05.18, 27.03.15, 27.99.20, 27.99.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wargaming.net Limited; 105 Agion Omologiton Avenue, Agioi Omologites, 1080 Nicosia; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  16.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2011 11/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2012 04/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.06.2016 06/2016 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 236-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 236-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.02.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.03.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.06.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.06.2011 Typ Odoslané
6 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 08.08.2011 Typ Doručené
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.08.2011 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 18.08.2011 Typ Doručené
8a Plná moc 18.08.2011 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 06.09.2011 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2012 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis prevodu 24.02.2016 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2016 Typ Platba
13 Doklad o prevode 26.02.2016 Typ Doručené
13a Plná moc 26.02.2016 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2016 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.06.2020 Typ Doručené
POZ 236-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.05.2016 Wargaming.net Limited WARGAMING.NET LLP
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.05.2016 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku