Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 23558
(111)  Číslo ochrannej známky  150660 
(151)  Dátum zápisu  04.05.1951 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  23558 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.05.1951 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  27 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  27 - Listový materiál povahy papiera a plátna potiahnutý na povrchu zrnitým materiálom na vytvorenie povlaku odolávajúceho opotrebovaniu a kĺzaniu na plochách určených na prevádzku, ako podlahách, stúpadlách, schodoch, rampách, uliciach, palubách, v dokoch, na chodbách, odrazových mostíkoch a pod. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 10.07.2001 07/2001 ND3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2002 12/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
 
POZ 23558
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
2 F0003 Popl. za obnovu 31.01.2001 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 23558
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 26.01.2001 Typ Doručené
3 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2001 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2002 Typ Doručené
5 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2002 Typ Platba
6 dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.12.2010 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.12.2010 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.09.2020 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.03.2021 Typ Doručené
11a Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
11b Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.04.2021 Typ Platba
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
POZ 23558
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.09.2002 3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware Minnesota Mining & Manufacturing Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku