Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 235-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235492 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  235-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 10, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje.
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  eri 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kmehohsoft s.r.o.; Stavbárska 7, 821 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.; Stavbárska 7, 821 07 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1155995 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  18. 02. 2013 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.11.2013 11/2013 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
 
POZ 235-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.03.2013 183,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 07.03.2013 100,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 235-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 18.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.02.2013 Typ Doručené
výsledok rešerše 26.02.2013 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 28.02.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 28.02.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2013 Typ Platba
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.03.2013 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 21.03.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 22.03.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 22.03.2013 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 02.04.2013 Typ Interné listy
Notifikácia z OMPI 29.04.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
POZ 235-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku