Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 235-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  232905 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  235-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy; zásobovacie služby pre tretie osoby.
36 - Colné služby.
39 - Kamiónová nákladná doprava; vnútroštátna a medzinárodná doprava; vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; prenájom dopravných prostriedkov; prepravné služby; sprostredkovanie dopravy; skladovanie tovaru; špedičná činnosť; prekladanie, nakladanie a vykladanie tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.05, 26.04.24, 25.05.01, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUROCAM - Transport & Logistics, s.r.o.; Dopravná 11, 955 01 Topoľčany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rehák Marek; Stummerova 54, 955 01 Topoľčany; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  15.02.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.02.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 5/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 26.10.2022 20/2022 MA3M
 
POZ 235-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.03.2012 165,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2022 196,00 EUR 22.11.2022 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 235-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie správneho poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.02.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.03.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.03.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 29.03.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 29.03.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zániku OZ 07.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 28.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.10.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 03.11.2022 Typ Odoslané
POZ 235-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku