Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 235-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  234830 
(151)  Dátum zápisu  03.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  235-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02, 09, 16, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov, tonery do fotokopírovacích prístrojov.
09 - Počítače a ich časti, periférne zariadenia počítačov, tlačiarne k počítačom, palubné počítače (navigácie), rozhrania počítačov, monitorovacie počítačové programy, operačné programy (nahrané), počítačové programy (nahrané), počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), programy na počítačové hry, programy obsluhujúce počítač, elektrické a koaxiálne káble, káble s optickými vláknami, spojky a svorky na elektrické káble, spojky a svorky pre počítače, konektory a spojky (elektrina), faxy, mobilné telefóny, videotelefóny, meracie prístroje, telefónne prístroje, premietacie prístroje, pásky na zvukové nahrávanie, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, čítacie zariadenia (informatika), snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery, tlačiarne k počítačom, monitory, modemy, počítačové klávesnice, pamäte počítačov, periférne zariadenia počítačov, kompaktné disky, magnetické disky, optické disky, pružné disky, nosiče údajov, textové procesory (zariadenia na úpravu a spracovanie textov), vysielacie zariadenia (telekomunikácie), zariadenia na spracovanie údajov, pásky na zvukové nahrávanie, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, disky zvukových nahrávok, nosiče zvukové nahrávok, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, zábavné zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, fotoaparáty, statívy a trojnožky na fotoaparáty, antény, autorádiá, elektrické batérie, čítače čiarových kódov, diaľkové ovládače, DVD prehrávače, elektrické drôty, elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov, fotokopírovacie stroje (fotografické elektrostatické alebo termické), gramofóny, kamery, pamäťové a mikroprocesorové karty, kazetové prehrávače, magnetické médiá, magnetické páskové jednotky do počítačov, magnetofóny, merače elektrických strát, elektrické meracie zariadenia, myši (informatika), nabíjačky akumulátorov, objektívy, optické čítače, optické disky, optické nosiče údajov, počítač - zápisník, prenosný prehrávač, elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu, prúdové usmerňovače, rádiá, registračné pokladnice, riadiace a rozvodné panely (elektrina), videokazety, videopásky, zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty), zariadenia na spracovanie údajov.
16 - Kopírovacie zariadenia, pásky do počítačových tlačiarní, papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov, písacie stroje (elektrické aj neelektrické), laminovačky - plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba, papier, ktorý nie je zahrnutý v iných triedach, papier do kopírovacích a registračných strojov, papiernický tovar, papierové pásky, papierové pásky na zaznamenávanie PC programov, pásky do písacích strojov, prenosné tlačiarničky (kancelárska pomôcka).
35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37, sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, počítačových sietí a internetu.
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov a ich častí (hardvéru), opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, inštalácia, údržba a opravy elektrických a dátových sietí, poskytovanie informácií on-line týkajúcich sa služieb uvedených v triede 37, inštalácia a opravy telefónov.
42 - Prenájom počítačov a príslušenstva k počítačom, odborné poradenstvo v oblasti počítačov, počítačových programov a v oblasti zariadení na spracovanie dát, návrh a vývoj počítačového softvéru a hardvéru, úpravy a aktualizovanie počítačových softvérov, poskytovanie počítačových softvérov, prenájom počítačového softvéru, poradenské, konzultačné a expertízne služby v oblasti počítačových softvérov, poskytovanie informácií v oblasti počítačového softvéru, zhotovovanie kópií počítačových programov, inštalácia počítačových programov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HENRI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HENRICH SONNENSCHEIN - ITSK; F. Mojtu 22, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  16.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.07.2013 07/2013 FH3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 235-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 235-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.02.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.02.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.03.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.03.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 08.06.2011 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.06.2011 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 22.06.2011 Typ Doručené
8 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.06.2011 Typ Platba
9 pokyn na zverejnenie POZ 30.06.2011 Typ Interné listy
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.12.2011 Typ Doručené
11 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.12.2011 Typ Doručené
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.12.2011 Typ Platba
13 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 12.12.2011 Typ Platba
14 výzva na doplnenie podania námietok 23.12.2011 Typ Odoslané
15 výzva na doplnenie podania námietok 23.12.2011 Typ Odoslané
16 Žiadosť o opravu 04.01.2012 Typ Doručené
17 Plná moc 19.01.2012 Typ Doručené
18 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 07.02.2012 Typ Odoslané
19 Plná moc 02.02.2012 Typ Doručené
20 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 09.02.2012 Typ Odoslané
21 Vyjadrenie k námietkam 10.04.2012 Typ Doručené
22 Vyjadrenie k námietkam 10.04.2012 Typ Doručené
23 Žiadosť inde neuvedená 13.06.2012 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 25.06.2012 Typ Odoslané
25 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 28.03.2013 Typ Odoslané
26 pokyn na zápis po zverejnení 21.05.2013 Typ Interné listy
27 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.06.2013 Typ Odoslané
28 rozhodnutie o zastavení námietkového konania (odpadol dôvod) 13.06.2013 Typ Odoslané
29 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.06.2020 Typ Doručené
POZ 235-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku