Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 235-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  214454 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.02.2015 
(210)  Číslo prihlášky  235-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.02.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.04.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Odsávacie zariadenia, kuchynské odsávacie zariadenia, osvetľovacie zariadenia, stropné svetlá, vetracie zariadenia, ventilačné a osvetľovacie stropné zariadenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SKV 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ATREA Group a.s.; Československé armády 5243/32, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.02.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2006 4/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2006 9/2006 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.04.2015 4/2015 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.04.2015 4/2015 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.09.2016 9/2016 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 235-2005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.03.2005 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2015 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.02.2015 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.07.2016 3,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 235-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 11.02.2005 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.02.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.03.2005 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.03.2005 Typ Platba
výsledok rešerše 09.01.2006 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2006 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.02.2006 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 14.02.2006 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.08.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.02.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.02.2015 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.02.2015 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.02.2015 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.02.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 21.07.2016 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.07.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 05.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 05.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 05.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2022 Typ Odoslané
POZ 235-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.03.2015 Morávek Petr, Ing. CSc. Morávek Petr, Ing. CSc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.08.2016 Morávek Petr, Ing. CSc. Morávek Petr, Ing. CSc.
3 Prevod majiteľa 03.11.2022 ATREA Group a.s. Morávek Petr, Ing. CSc.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 03.11.2022 Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku