Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2346-2008
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2346-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.12.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.06.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 12, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Káble na visuté lanovky; kovové koľajnice; koľajnicové spojky; kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo; kovové kostry stavieb; kotevné dosky; kovové laná; kovové lávky; kovové nádrže; kovové navijaky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové nosníky; oceľové rúry; oceľové stavebné konštrukcie; kovové potrubia; kovové materiály na pozemné lanové dráhy; kovové rámy stavieb; kovové rošty; kovové prenosné stavby; kovové stavebné konštrukcie; kovový stavebný materiál; kovové stĺpy; kovové stožiare; kovové strechy; uholníky; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; - všetko v spojitosti s výrobkami: dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach s využitím pohonu pomocou tiahla a/alebo lana a/alebo reťaze ako sú hlavne visuté dráhy, lanovky, lyžiarske lanovky, sedačkové lanovky, lyžiarské vleky, horské dráhy, vodné vleky a ich súčasti a náhradné diely.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; člny; kabíny lanovej dráhy; kompy; lanovky; lyžiarske vleky; sane (dopravný prostriedok); vagóny; vodné lyžiarske vleky; transportné vozíky visutej lanovky; vozne lanovej dráhy; visutá lanová dráha; zariadenia lanovej dráhy; sedačkové výťahy; - všetko s využitím pohonu tiahlom a/alebo lanom a/alebo reťazou.
42 - Expertízy (inžinierske práce); projektovanie stavieb; štúdie technických projektov; technický prieskum; tvorba softvéru; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); -všetko v spojitosti s výrobkami: dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach s využitím pohonu pomocou tiahla a/alebo lana a/alebo reťaze ako sú hlavne visuté dráhy, lanovky, lyžiarske lanovky, sedačkové lanovky, lyžiarské vleky, horské dráhy, vodné vleky a ich súčasti a náhradné diely. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.23, 06.01.04, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TATRALIFT a.s.; Poľná 4, 060 01 Kežmarok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žuffa, Patentová a známková kancelária, Žuffa Ladislav, Ing.; Svätoplukova 29, P. O. Box 56, 058 02 Poprad 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.06.2009 6/2009 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 03.05.2017 5/2017 FC3M
 
POZ 2346-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.12.2008 5 000,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 30.01.2009 99,50 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.09.2009 26,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.02.2010 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.04.2010 16,50 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 12.07.2010 16,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2010 6,50 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 21.03.2016 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2346-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 31.12.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.01.2009 Typ Doručené
Plná moc 05.01.2009 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 05.01.2009 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.01.2009 Typ Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 19.01.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výsledok rešerše 19.01.2009 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku 26.01.2009 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 03.02.2009 Typ Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 12.02.2009 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.04.2009 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 11.05.2009 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 11.05.2009 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 11.05.2009 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku v CHF 11.05.2009 Typ Odoslané
List z OMPI 22.06.2009 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 12.08.2009 Typ Odoslané
List z OMPI 31.08.2009 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.09.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.09.2009 Typ Platba
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 21.09.2009 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 05.10.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 01.12.2009 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.12.2009 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 10.12.2009 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 31.12.2009 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 08.01.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 28.01.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 04.02.2010 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.02.2010 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.02.2010 Typ Platba
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 01.04.2010 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.04.2010 Typ Platba
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 03.05.2010 Typ Doručené
konečné predĺženie lehoty 05.05.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 25.05.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 27.05.2010 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.05.2010 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 27.05.2010 Typ Doručené
všeobecný referátnik 03.06.2010 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 04.06.2010 Typ Odoslané
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 15.06.2010 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 02.07.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 07.07.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 15.07.2010 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 15.07.2010 Typ Doručené
Oznámenie o dočasnom stave MOZ 20.09.2010 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 29.09.2010 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 29.09.2010 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 29.09.2010 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí námietok 28.10.2010 Typ Odoslané
List z OMPI 22.11.2010 Typ Doručené
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 01.12.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie rozkladu 06.12.2010 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2010 Typ Platba
Sprievodný list 13.12.2010 Typ Doručené
Doklad 13.12.2010 Typ Doručené
Plná moc 13.12.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2010 Typ Doručené
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 20.12.2010 Typ Doručené
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 20.12.2010 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 03.01.2011 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 04.01.2011 Typ Odoslané
Odôvodnenie rozkladu 05.01.2011 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 13.01.2011 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 18.01.2011 Typ Odoslané
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 20.01.2011 Typ Doručené
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 04.02.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 28.03.2011 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 31.03.2011 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 12.04.2011 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 24.05.2011 Typ Doručené
Vyjadrenie k rozkladu 30.05.2011 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 22.10.2013 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 22.10.2013 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 22.10.2013 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 28.10.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí POZ 20.02.2014 Typ Odoslané
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 03.04.2014 Typ Doručené
Podanie rozkladu 08.04.2014 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 02.05.2014 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 06.05.2014 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 07.05.2014 Typ Odoslané
Odôvodnenie rozkladu 12.05.2014 Typ Doručené
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 03.06.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.08.2014 Typ Doručené
Vyjadrenie k rozkladu 10.10.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 18.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.03.2016 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.03.2016 Typ Platba
List z OMPI 14.04.2016 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 14.04.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 14.04.2016 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 11.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 11.05.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.05.2016 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 22.09.2016 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 23.02.2017 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 23.02.2017 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 24.02.2017 Typ Interné listy
Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 02.03.2017 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 08.03.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 14.07.2017 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 28.09.2017 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 23.11.2017 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 23.11.2017 Typ Doručené
POZ 2346-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.01.2011 TATRALIFT a.s. TATRAPOMA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku