Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2344-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2344-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BLOGER ROKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Malaga Jana, Mgr.; Pifflova 1136/6, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2020 06/2020 BA3M
 
POZ 2344-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2344-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.10.2019 Typ Doručené
1a Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.10.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 17.10.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 17.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 31.03.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.05.2020 Typ Interné listy
6 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 17.06.2020 Typ Doručené
6a Osvedčovacia doložka 17.06.2020 Typ Doručené
6b Plná moc 17.06.2020 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 18.06.2020 Typ Odoslané
8 všeobecný referátnik 18.06.2020 Typ Odoslané
9 Podanie inde neuvedené 01.09.2020 Typ Doručené
9a Osvedčovacia doložka 01.09.2020 Typ Doručené
9b Plná moc 01.09.2020 Typ Doručené
9c Pripomienky proti zápisu označenia do registra 01.09.2020 Typ Doručené
9d Príloha inde neuvedená 01.09.2020 Typ Doručené
9e Príloha inde neuvedená 01.09.2020 Typ Doručené
9f Príloha inde neuvedená 01.09.2020 Typ Doručené
9g Príloha inde neuvedená 01.09.2020 Typ Doručené
9h Príloha inde neuvedená 01.09.2020 Typ Doručené
9i Príloha inde neuvedená 01.09.2020 Typ Doručené
9j Príloha inde neuvedená 01.09.2020 Typ Doručené
9k Príloha inde neuvedená 01.09.2020 Typ Doručené
9l Príloha inde neuvedená 01.09.2020 Typ Doručené
9m Príloha inde neuvedená 01.09.2020 Typ Doručené
9n Príloha inde neuvedená 01.09.2020 Typ Doručené
10 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 18.11.2020 Typ Odoslané
11 Vyjadrenie k pripomienkam 24.01.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 24.01.2021 Typ Doručené
11b Osvedčovacia doložka 24.01.2021 Typ Doručené
11c Plná moc 24.01.2021 Typ Doručené
11d Príloha inde neuvedená 24.01.2021 Typ Doručené
11e Príloha inde neuvedená 24.01.2021 Typ Doručené
11f Príloha inde neuvedená 24.01.2021 Typ Doručené
11g Príloha inde neuvedená 24.01.2021 Typ Doručené
11h Príloha inde neuvedená 24.01.2021 Typ Doručené
11i Príloha inde neuvedená 24.01.2021 Typ Doručené
12 Doplnenie materiálov 24.01.2021 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 24.01.2021 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 24.01.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 19.02.2021 Typ Odoslané
15 Doplnenie pripomienok 15.03.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 15.03.2021 Typ Doručené
16 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2344-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku