Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2340-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252322 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2340-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Škrob na bielizeň (apretačný prípravok); mydlá; mydielka; avivážne prípravky; modridlo na bielizeň, svetlička; bieliace soli; bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; glazovacie prípravky na bielizeň; predpieracie a namáčacie prípravky; ústne vody (nie na lekárske použitie); prípravky na čistenie zubov; púder (kozmetika); leštiace prípravky; kozmetické prípravky pre deti; prípravky na odstraňovanie škvŕn; sóda na čistenie; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); antistatické prípravky na použitie v domácnosti; esenciálne oleje; čistiace prípravky; pracie prostriedky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; toaletné prípravky; voňavkárske výrobky; kozmetické krémy; terpentín (odmasťovací prípravok); aviváže; šampóny; čistiace toaletné mlieka; oleje na toaletné použitie; oleje na kozmetické použitie; krémy na kožu; kozmetické prípravky do kúpeľa. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Jelínek 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aktiff, s.r.o.; Klimentská 1652/36, 110 00 Praha 1 Nové Město; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2020 06/2020 FG3M
 
POZ 2340-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2340-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.11.2019 Typ Odoslané
4 Potvrdenie o podaní 13.11.2019 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2019 Typ Platba
6 výsledok rešerše 26.11.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.11.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.04.2020 Typ Odoslané
POZ 2340-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku