Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 234-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258342 
(151)  Dátum zápisu  05.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  05.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  234-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 17, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické zástrčky; zástrčkové konektory; zástrčky na elektrický prúd; elektrické zásuvky; zásuvkové adaptéry; kryty na elektrické zásuvky; meniče pre elektrické zásuvky; elektrické koncovky; elektrické odpory; elektrické vodiče; elektrické cievky; elektrické meniče; elektrické adaptéry; elektrické ističe; elektrické drôty; elektrické káble; elektrické akumulátory; elektrické batérie; elektrické meracie zariadenia; elektrické regulačné prístroje; elektrické rozvodné skrinky; elektrické napäťové adaptéry; elektrické zásuvkové adaptéry; plášte elektrických káblov; mriežky elektrických akumulátorov; elektrické batérie (články); elektrické zariadenia proti krádežiam; rozvodové systémy elektrického vedenia; spojovacie objímky na elektrické káble; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); prenosné nabíjačky; nabíjačky batérií; nabíjačky elektrických akumulátorov; nabíjačky na elektronické cigarety; nabíjačky batérií pre mobilné telefóny; poistky; poistkové drôty; ochranné zariadenia proti prepätiu; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový hardvér; počítače; periférne zariadenia počítačov; USB kľúče; mobilné telefóny; držiaky na mobilné telefóny; zariadenia na prenos obrazu; zariadenia na prenos zvuku; ochranné prilby; ochranné rukavice; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; hasiace prístroje.
17 - Izolanty na elektrické vedenia; nevodiče (elektrické izolanty); izolačné materiály; izolačné materiály na káble; izolačné pásy; izolačné tkaniny; izolačný papier; izolačné hmoty; izolačná plsť; gumové krúžky; gumové alebo plastové výplňové hmoty; gumové alebo plastové vypchávkové hmoty; tepelnoizolačné materiály; kaučuk (surovina alebo polotovar); syntetický kaučuk; nekovové hadice; materiály zabraňujúce sálaniu tepla; izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla z vykurovacích zariadení; azbestové plachty; spojkové obloženia; kôra (zvuková izolácia); azbestová plsť; izolačná plsť; izolačné tkaniny; izolačné prípravky na ochranu budov od vlhkosti; izolačné farby; trosková vlna (izolačný materiál); minerálna vlna (izolátor); sklená vlna (izolačný materiál); nekovové spojky na ohybné potrubia; azbestové obklady; azbestové tkaniny; azbestové plátno; azbestová lepenka; azbest; sklené vlákna na izoláciu; syntetické vlákna okrem vlákien pre textilný priemysel; filtračné materiály (polospracované peny alebo plasty); izolačné pásy; izolačné pásky; izolačné nátery; izolačné žiaruvzdorné materiály; gumové tlmiče nárazov; nevodiče (elektrické izolanty); materiály na brzdové obloženia (polotovary); sklenársky tmel (git); lepiace pásky (nie na lekárske, kancelárske použitie alebo pre domácnosť); samolepky (nie na lekárske, kancelárske použitie alebo pre domácnosť); guma (surovina alebo polotovar).
42 - Platforma ako služba (Paas); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti umelej inteligencie; tvorba softvéru; počítačové programovanie; inštalácie počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; zhotovovanie kópií počítačových programov; uchovávanie elektronických údajov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; zálohovanie údajov mimo pracoviska; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; požičiavanie počítačov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); prenájom webových serverov; prenájom počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CHARGEREST 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr.Lecker s.r.o.; č.p. 265, 790 54 Černá Voda; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/1, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 234-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.02.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 234-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 03.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.02.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.02.2022 Typ Platba
výsledok rešerše 04.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 234-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku