Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2338-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  245306 
(151)  Dátum zápisu  17.07.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2338-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.10.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.09.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 08, 20, 21, 26, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné použitie; konzervačná soľ, nie na konzervovanie potravín; pomocné kvapaliny do abrazív; urýchľovače vulkanizácie; odpeňovacie roztoky do batérií alebo akumulátorov; acetáty, octany (chemikálie)*; acetát celulózy (surovina); bakteriologické prípravky na octové kvasenie; acetanhydrid (anhydrid kyseliny etánovej); acetón; acetylén; acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán); kyseliny; skvapalňovacie chemické prípravky; kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; prípravky na zušľachťovanie ocele; aktínium; chemické prísady do vrtných kalov; chemické prísady do motorových palív; detergentné prísady do benzínu; adhézne prípravky na chirurgické bandáže; prípravky na zmäkčovanie vody; tragantová guma na priemyselné použitie; aktívne uhlie; hnacie plyny do aerosólov; fotografické redukčné činidlá; plagátové lepidlá; agar-agar; spojivá do betónu; poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; zmesi na opravu duší pneumatík; bielkoviny (živočíšne alebo rastlinné, suroviny); jodidované bielkoviny; sladové bielkoviny; albumínový papier; alkálie; hydroxidy alkalických kovov; kovy alkalických zemín; alkohol; etylalkohol; aldehydy; morské chaluhy (hnojivo); chemické prípravky na konzervovanie potravín; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; oxid hlinitý; kamenec; hydrát hlinitý; kremičitan hlinitý; chlorid hlinitý; jodid hlinitý; chemické prípravky na zlepšenie pôdy; amerícium; škrob na priemyselné použitie; chemické látky na skvapalňovanie škrobu; salmiak; salmiakový lieh; soli čpavku; amoniak; aldehyd amónny; kamencový amoniak; amylacetát, etanát pentylový; amylalkohol; bezvodý amoniak; anhydridy; živočíšne uhlie; živočíšne bielkoviny (surovina); kyselina antranilová; antidetonačné látky do spaľovacích motorov; nemrznúce zmesi; látky proti vytváraniu kotlového kameňa; antimón; oxid antimonitý; sulfid antimonitý; apretúry pre textilný priemysel; arabská guma na priemyselné použitie; štepárske vosky; tmely na vypĺňanie dutín stromov; roztoky solí striebra na postriebrovanie; argón; arzeničnan olovnatý; arzén; kyselina arzenitá; astát; palivá do jadrových reaktorov; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; samotónovací papier (fotografia); zjasňovacie prípravky na textil; dusík; oxid dusný; dusíkaté hnojivá; kyselina dusičná; enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe vína); ustaľovacie roztoky (fotografia); galvanizačné kúpele; tónovacie kúpele (fotografia); bezvodý uhličitan sodný; bárium; oxid bárnatý; barytový papier; zlúčeniny bária; prípravky zabraňujúce púšťaniu očiek na pančuchách; zásady (chemické látky); chemikálie na výrobu smaltu (okrem farbív); bauxit; bentonit; benzénové kyseliny; benzénové deriváty; kyselina benzénkarboxylová; sulfimid kyseliny benzoovej; sacharín; berkélium; chemické látky na prevzdušnenie betónu; prípravky na konzervovanie betónu okrem farieb a olejov; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; činidlá na čírenie a konzervovanie piva; biochemické katalyzátory; dioxalát draslíka; oxid manganičitý; bizmut; zásadité galány bizmutu; zvlhčovacie prípravky (na použitie v práčovniach); chemické prípravky na čistenie voskov; trieslové drevo; drevný lieh (metylalkohol); drevovina; drevný ocot; tetraboritan disodný, bórax; kyselina boritá na priemyselné použitie; vrtný kal, vrtný výplach; prípravky na tvrdé spájkovanie; protikondenzačné chemikálie; katechu (extrakt východoindickej akácie); kainit; kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno (hnojivo); kalifornium; plastifikátory; konzervačné prípravky na kaučuk; uhličitany; uhličitan horečnatý; uhlík; sírouhlík, disulfid uhličitý; kyselina uhličitá; karbidy; karbid vápenatý; kassiopeium (lutécium); lutécium (kassiopeium); chemické katalyzátory; celulóza, buničina; papierovina (papierová vláknina); viskóza; cementy na metalurgické použitie; fermium; keramické glazúry; cér; soli kovov vzácnych zemín; cézium; ketóny; prípravky zo živočíšneho uhlia; uhlík do filtrov; spódium (kostné uhlie); krvné uhlie; šetriče uhlia; tmely na obuv; octan vápenatý; uhličitan vápenatý; chlorid vápenatý; chemické prípravky na čistenie kominov; chemické prípravky na ošetrenie kože; priemyselné chemikálie; chemické prípravky na vedecké použitie (nie na lekárske a veterinárne použitie); chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske použitie); retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; štiepateľné chemické prvky; chemické prípravky na laboratórne analýzy (nie na lekárske a veterinárne použitie); chlorečnany; chlór; chloridy; kyselina chlorovodíková; kyselina chlórová; chrómany; síran chromito-draselný; oxidy chrómu; chrómové soli; kyselina chrómová; tmely na kožu; tmely na pneumatiky; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; chemické prípravky na nepriepustnosť cementov okrem farieb; prípravky na konzervovanie cementov okrem farieb a olejov; kvapaliny do hydraulických obvodov; štepárske vosky na stromy; kyselina citrónová na priemyselné použitie; čiriace prípravky na mušty; škrob (apretúra); lepidlá na tapety; prípravky na čírenie vína; kolódium*; soli na farbenie kovov; moridlá (na použitie v garbiarstve); prípravky na konzerváciu kvetov; konzervačné činidlá pre farmaceutický priemysel; chemické prípravky na použitie vo fotografii; svetlocitlivé plátno (fotografia); fotocitlivé platne; korozívne prípravky; garbiarske prípravky na vyrobenie koží; garbiarske prípravky na vyrobenie kožušín; prášok z vinného kameňa na chemické použitie; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; lepidlá na kožu; apretúrne chemické prípravky na kožu; chemické prípravky na impregnáciu kože; síran meďnatý, vitriol; curium; roztoky na kyanotypia; kyanidy; ferokyanidy; izopropyltoluén; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; chemické odlučovače oleja; rozpúšťadlá na gumu; defolianty; prípravky na opracovanie odliatkov; prípravky na odstraňovanie politúr; dehydratačné prípravky na priemyselné použitie; prípravky proti tvorbe kotlového kameňa; detergenty na použitie vo výrobnom procese; dextrín (apretúra); diagnostické prípravky (nie na lekárske alebo zverolekárske použitie); diastáza (enzým) na priemyselné použitie; diazidový papier; prípravky na renováciu gramofónových platní; destilovaná voda; dolomit na priemyselné použitie; prípravky na vytvrdzovanie kovov; dysprózium; okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; glycerín na priemyselné použitie; ťažká voda; číriace prípravky; meniče iónov (chemikálie); chemické prípravky na vytvorenie zábleskov; prípravky na úsporu palív; reagenčný papier, nie na lekárske a zverolekárske použitie; antistatické prípravky (nie pre domácnosť); soli do galvanických článkov; látky na zakaľovanie emailov; prípravky na zakaľovanie skla; chemické výrobky na matnenie emailov; fotografické emulzie; emulgátory; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; prípravky na glejenie; hnojivá; poľnohospodárske hnojivá; enzymatické prípravky na priemyselné použitie; enzýmy na priemyselné použitie; epoxidové živice (surovina); prípravky na čistenie plynu; erbium; liehový ocot; indikátorový papier; estery*; etán; étery*; etyléter; etánoxyetán; glykoléter; metyléter; éter kyseliny sírovej; chemické prípravky proti škvrnám na textíliách; európium; hasiace zmesi; múka na priemyselné použitie; soli železa; fermenty na chemické použitie; ferotypové platne (fotografia); prípravky na hnojenie; ohňovzdorné prípravky; zlúčeniny na rezanie závitov; filtračné látky pre nápojový priemysel; štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku; ustaľovače (fotografia); sírny kvet na chemické použitie; látky na vytvrdzovanie vápenca; fluór; fluoritové zmesi; kyselina fluorovodíková; grafit na priemyselné použitie; lejárske spojivá; prípravky na lejárske formy; chemické prísady do insekticídov; chemické prísady do fungicídov; kyselina mravčia; formaldehyd na chemické použitie; prípravky na valchovanie pre textilný priemysel; prípravky na valchovanie; francium; brzdové kvapaliny; lampové sadze (čerň) na priemyselné použitie; chemické prípravky na údenie mäsa; gadolínium; dubienky; kyselina galová na výrobu atramentu; gálium; fotografický papier; kyselina galotanická; prípravky na galvanizáciu; gambír; ochranné plyny na zváranie; stužené plyny na priemyselné použitie; želatína na fotografické použitie; želatína na priemyselné použitie; kamenná soľ; getre (chemicky aktivne látky); suchý ľad (oxid uhličitý); vtáči lep; glukozidy; glyceridy; glykol; chemické prípravky na čistenie tukov; mastné kyseliny; štepárske tmely na stromy; guáno; gurjunský balzam na výrobu lakov; hélium; holmium; hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; záhradnícke chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; oleje na konzervovanie potravín; oleje na spracovanie kože; oleje na vyčiňovanie kože; naftové disperzné činidlá; olejové disperzné činidlá; chemické prípravky na čistenie olejov; chemické čističe oleja; humus; hydráty; uhľohydráty; hydrazín; vodík; chlórnan sodný; ditioničitany; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu textilu; chemické impregnačné prípravky na textil; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu kože; chemické impregnačné prípravky na kožu; jodidované soli; kyselina jodičná; jód na priemyselné použitie; izotopy na priemyselné použitie; kaolín; diatomit; kryptón; kyselina mliečna; mliečne fermenty na chemické použitie; lantán; prípravky proti matneniu šošoviek; oxid lítny; lítium; konzervačné prípravky na murivo okrem farieb a olejov; konzervačné prípravky na tehly okrem farieb a olejov; magnezit; chlorid horečnatý; manganát; kôra mangrového stromu na priemyselné použitie; chemické prípravky na matnenie skla; ortuť; soli ortuti; oxid ortutnatý; metaloidy; soli drahých kovov na priemyselné použitie; prípravky na popúšťanie kovov; metán; chemické prípravky proti sneti; minerálne kyseliny; soli na priemyselné použitie; zvlhčovacie prípravky (na použitie vo farbiarňach); naftalín; neodým; neón; neptúnium; prípravky na neutralizáciu toxických plynov; chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej; dusičnan uránu; tlačové dosky s citlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; kyselina oktadecénová; olivín (kremičitanový minerál); soli zlata; soľ kyseliny šťaveľovej; oxaláty; kyselina oxálová; kyslík; peroxid vodíka na priemyselné použitie; chloridy paládia; nitrátový papier; fotometrický papier; papier s citlivou vrstvou; lakmusový papier; pektín na fotografické použitie; peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; chloristany; peroxosírany; kyselina peroxodisírová; fenol na priemyselné použitie; fosfáty (hnojivá); troska (hnojivo); fosfatidy; fosfor; superfosfáty (hnojivá); planografický papier; kyselina fosforečná; planografické plátno; fotografické vývojky; senzibilizátory (fotografia); kyselina pikrová (trinitrofenol); plasty (suroviny); plastisóly; etanát olovnatý, etanát olovičitý; oxid olovnatý; plutónium; polónium; zemiaková múčka na priemyselné použitie; rašelinové kvetináče pre záhradníctvo; potaš (uhličitan draselný); draslík; draselná voda; prazeodým; prométium; protaktínium; proteín (surovina); kyselina pyrogalová; kebračo na priemyselné použitie; syntetické živice (suroviny); rádioaktívne prvky na vedecké použitie; radón; rádium na vedecké použitie; chladivá; vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie; akrylové živice (suroviny); umelé živice (suroviny); rénium; neexponované röntgenové filmy s citlivou vrstvou; zmesi na opravu pneumatík; rubídium; lejársky piesok; kyselina salicylová; liadok; samárium; moridlá na tabak; kovové mydlá na priemyselné použitie; skandium; kyselina sebaková (dekándiová); soli (chemické prípravky); soľ (surovina); chromité soli; soli (hnojivá); selén; moridlá na semená; silikáty; kremík; silikóny; sodík; sulfidy; chemické prípravky na zváranie; kalcinovaná sóda; žieravé látky na priemyselné použitie; hydroxid sodný na priemyselné použitie; soli sodíka (chemické zlúčeniny); síra; dusičnan bizmutitý na chemické použitie; baryt; spinely (minerály); kyselina stearová; stroncium; sadze na priemyselné a poľnohospodárske použitie; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; sulfónové kyseliny; kyselina siričitá; kyselina sírová; sumach na garbiarske použitie; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; mastenec (kremičitan horečnatý); triesloviny; tanín; trieslovinové látky; soli vápnika; kyselina tanínová; tapioková múka na priemyselné použitie; vínny kameň nie na farmaceutické použitie; kyselina vínna; technécium; telúr; povrchovo aktívne chemické činidlá; terbium; chemické látky na leptanie skla; prípravky proti zakaľovaniu skla; prípravky proti zakaľovaniu okien; zeminy na pestovanie; valchovacia hlina pre textilný priemysel; vzácne zeminy; hlina; chlorid uhličitý (tetrachlormetan); tetrachloridy (chloridy so štyrmi atómami chlóru); zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; tálium; tiokarbanilid; túlium; tórium; oxid titaničitý na priemyselné použitie; titan; toluén; rašelina (hnojivo); ochranné prípravky na škridly okrem farieb a olejov; kyselina volfrámová; urán; oxid uránu; vodné sklo (kremičitan sodný); prípravky na zjemňovanie mäsa na priemyselné použitie; chemické prípravky na prevenciu chorôb viniča; vínny alkohol; tónovacie soli (fotografia); vulkanizačné prípravky; witherit; xenón; yterbium; ytrium; sulfáty; oxid zirkóničitý; prípravky podporujúce varenie na priemyselné použitie; amoniak (chlorid amónny) na priemyselné použitie; alkalické jodidy na priemyselné použitie; alkalické kovy; soli alkalických kovov; alkaloidy; algináty na priemyselné použitie; octan hlinitý; škrobové lepidlá okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; amónne soli; dusičnan strieborný; chemické avivážne prípravky na priemyselné použitie; prípravky proti klíčivosti zeleniny; dusičnany; lepidlá na obkladačky; síran bárnatý; chemické prípravky na výrobu farieb; metylbenzol; metylbenzén; hydrogén uhličitan sodný na chemické použitie; biologické prípravky okrem prípravkov na lekárske alebo zverolekárske použitie; odfarbovacie prípravky na priemyselné použitie; filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; prípravky z destilácie drevného liehu; spájkovacie pasty; zváracie pasty; bróm na chemické použitie; karbonyl na ošetrovanie rastlín; flokulačné činidlá; lecitín (surovina); bezzeminové rastlinné substráty (pre poľnohospodárstvo); estery celulózy na priemyselné použitie; kazeín na priemyselné použitie; chemické deriváty celulózy; étery celulózy na priemyselné použitie; bakteriálne prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriologické prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie; kultúry mikroorganizmov, nie na lekárske a zverolekárske použitie; sadze na priemyselné použitie; kinofilmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; oxid kobaltitý na priemyselné použitie; lepidlá na priemyselné použitie; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); kreozot na chemické použitie; zmesi na výrobu gramofónových platní; prípravky na separáciu tukov; disperzné činidlá na plasty; rozpúšťadlá fermeží; umelé sladidlá (chemické prípravky); chemické prípravky na čistenie vody; zmäkčovadlá tkanín na priemyselné použitie; filtračné materiály (nespracované plasty); filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály (nerastné látky); filtračné materiály (rastlinné látky); glukóza na priemyselné použitie; glutén (lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; chemické prípravky na izoláciu muriva proti vlhkosti okrem farieb; vyzina nie pre domácnosť a na kancelárske použitie; konzervačné prípravky na pivo; syntetické materiály na absorpciu oleja; častice keramických materiálov na filtračné prostredia; kompost; zmesi na výrobu technickej keramiky; rozsievková zemina; moridlá na kovy; prípravky na reguláciu rastu rastlín; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, nie pre domácnosť; morská voda na priemyselné použitie; prípravky obsahujúce stopové prvky na rastliny; gáfor na priemyselné použitie; chemické tužidlo na papier; chemické tužidlo na kaučuk; humus na povrchové vrstvy; magnetická kvapalina na priemyselné použitie; kvapaliny posilňovača riadenia; kvapaliny do prevodoviek; prípravky proti vyvretiu motorovej chladiacej kvapaliny; keramické zmesi na spekanie (granuly, prášky); chladiace zmesi do motorov vozidiel; chemikálie na preplachovanie radiátorov; tmely na karosérie automobilov; elektroforézne gély, nie na lekárske a veterinárne použitie; sklenársky tmel; expandovaná hlina na pestovanie hydroponických rastlín (substrát); prípravky na odstraňovanie tapiet; chemické prísady do olejov; olejový tmel (git); geneticky modifikované semená pre poľnohospodársku výrobu; kmeňové bunky nie na lekárske alebo zverolekárske použitie; kultúry biologických tkanív nie na lekárske alebo zverolekárske použitie; hnojivá z rybej múčky; enzymatické prípravky pre potravinársky priemysel; enzýmy pre potravinársky priemysel; glukóza pre potravinársky priemysel; lecitín pre potravinársky priemysel; lecitín na priemyselné použitie; pektín pre potravinársky priemysel; pektín na priemyselné použitie; vínny kameň pre potravinársky priemysel; vínny kameň na priemyselné použitie; algináty pre potravinársky priemysel; glutén pre potravinársky priemysel; glutén na priemyselné použitie; laktóza pre potravinársky priemysel; laktóza na priemyselné použitie; laktóza (surovina); mliečne kvasinky pre potravinársky priemysel; mliečne kvasinky na priemyselné použitie; kazeín pre potravinársky priemysel; chemické prípravky na výrobu farbív; prípravky z mikroorganizmov, nie na lekárske a zverolekárske použitie; zemina do kvetináčov; prípravky na kalenie kovov; kyselina glutámová na priemyselné použitie; čajové výťažky na výrobu farmaceutických prípravkov; čajové výťažky pre potravinársky priemysel; organické digestáty (hnojivá); čajové výťažky na výrobu kozmetických prípravkov; kolagén na priemyselné použitie; karbid kremičitý (surovina); pomocné látky (adjuvanciá), nie na lekárske alebo zverolekárske použitie; vitamíny na výrobu výživových doplnkov; vitamíny pre potravinársky priemysel; antioxidanty na použitie vo výrobnom procese; antioxidanty na výrobu kozmetických prípravkov; antioxidanty na výrobu farmaceutických prípravkov; antioxidanty na výrobu výživových doplnkov; proteíny na použitie vo výrobnom procese; proteíny na výrobu výživových doplnkov; proteíny pre potravinársky priemysel; dusičnan amónny; vitamíny na výrobu farmaceutických prípravkov; vitamíny na výrobu kozmetických prípravkov.
04 - Včelí vosk; denaturovaný lieh; alkohol (palivo); alkoholové palivá; papierové zapaľovacie pásky; drevené zapaľovacie triesky; podpaľovače; antracit; protišmykové prípravky na hnacie remene; sviečky na vianočné stromčeky; mazadlá na zbrane; zmesi na viazanie prachu; palivové drevo; drevené uhlie (palivo); sviečky (na svietenie); uhoľné brikety; rašelinové brikety (palivo); drevené brikety; palivové brikety; prchavé palivové zmesi; vosk z karnaubovej palmy; cerezín; uhlie (palivo); rašelina (palivo); palivá; tuky na obuv; vosky (surovina); vosky na remene; vosk na svietenie; vosk na priemyselné použitie; koks; minerálne palivá; mazadlá na remene; tuky na kožu; priemyselné tuky; oleje na odstraňovanie debnenia (pre stavebníctvo); loj; prípravky na odstraňovanie prachu; tuky na svietenie; plyn na svietenie; materiály na svietenie; mazacie oleje; benzín (palivo); petrolejový éter; ligroín; sviečkové knôty; vazelína na priemyselné použitie; motorová nafta; palivové plyny; svietiplyn; gazolín; grafit na mazanie; oleje z čiernouhoľného dechtu; decht z čierneho uhlia; oleje na konzervovanie muriva; zvlhčujúce oleje; rybí olej (nie potraviny); antiadhézne prípravky na kuchynský riad zo sójového oleja; kerozín, rafinovaný petrolej; mazacie tuky; lampové knôty; lignit; mazadlá; mazut; priemyselný repkový olej; nafta; priemyselný kostný olej; elaín; ozokerit; parafín; surová alebo rafinovaná ropa; uhoľný prach (palivo); stearin; tuk z ovčej kože; lanolín; priemyselný slnečnicový olej; nočné lampičky (sviečky); xylol; xylén; odprašovacie zmesi; oleje na textil; motorové palivá; benzén; benzol; palivové oleje; nechemické prísady do motorových paliv; konzervačné prípravky na kožu (oleje a tuky); priemyselné oleje; stužené plyny (palivo); ricínový olej na priemyselné použitie; konzervačné oleje na kožu; olejové rezné kvapaliny; oleje do farieb; generátorový plyn; motorové oleje; parfumované sviečky; elektrická energia; etanol (palivo); práchno; zmesi na pohlcovanie prachu; benzín; palivá z biomasy.
08 - Brúsne nástroje; brúsne kamene; navliekače nití; ihlové pilníky; obťahovacie remene; šidlá; vyvrtávacie tyče (ručné nástroje); výstružníky; objímky výstružníkov; nadstavce na závitníky; maliarske špachtle; špachtle, stierky (ručné náradie); boxery (zbrane); hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); uholníky (ručné nástroje); nástroje a náradie na sťahovanie kože zvierat; prstencové závitorezné hlavy; oblúkové pily; bodné a sečné zbrane; ručné vyťahovače klincov; ručné zdviháky; bodáky; nožnice na strihanie fúzov a brady; ručné vŕtačky; drážkovacie dláta; dlabacie sekery; drážkovacie sekery; nástroje na značkovanie rožného statku; strihače, strihacie strojčeky na dobytok; vyťahovače klince (ručné nástroje); kamenárske alebo murárske kladivá; ocieľky na brúsenie nožov; nitovacie kladivá (ručné nástroje); hoblíky (ručné nástroje); nožnice; pinzety (klieštiky); rydlá (ručné nástroje); čakany; kovové škárovačky; vreckové nožíky; kladivá na drvenie kameňa; lupienkové píly; obojručné nože; prierazníky; valchy (ručné nástroje); ručné nástroje na valchovanie; lovecké nože; rámy na ručné píly; pílky (ručné náradie); obuvnícke kopytá; kliešte na kučeravenie vlasov; jedálenské príbory (nože, vidličky a lyžice); nožnice (veľké); čepele nožníc; perforovačky (ručné nástroje); vratidlá na závitníky; montážne kľúče (ručné nástroje); rohatky so západkou (ručné nástroje); rezače závitov (ručné nástroje); priebojníky; oselníky; sekery; vidličky; hoblíky; ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); rezačky na zeleninu; kliešte na nechty; rezačky rúrok (ručné nástroje); rezačky; mäsiarske nože; nožiarsky tovar; oberače na ovocie (ručné náradie); lyžice; lyžice (ručné náradie); obťahovacie remene na britvy; ručné ubíjačky zeminy; ručné zápustky, kovadlá; pečatidlá (ručné nástroje); ručné frézy; lopatky na sadenie alebo presádzanie; murárske hladidlá; prístroje na ničenie rastlinných škodcov na ručný pohon; sklenárske diamanty (časti ručných nástrojov); rozpínačky (ručné náradie); nástroje na ostrenie; ostriace nástroje; nástroje na ostrenie čepelí; nože na čistenie rýb od šupín; extirpátory (ručné nástroje); záhradnícke nožnice; záhradnícke nožnice (veľké); štepárske nože; nožnice na prerezávanie stromov; klieštiky; epilačné pinzety; šidlá na rozpletanie lán; tesárske vrtáky; razidlá (ručné nástroje); pedikúrové súpravy; puzdrá na holiace potreby; žliabkovače (ručné nástroje); hrable; lopaty; rýle; fazetovače; kosy; krúžky na kosy; osly; osly na ostrenie kosy; žehličky (neelektrické ručné nástroje); razidlá; leštiace, hladiacie nástroje; nože do hoblíkov; kovové obrábacie nástroje; želiezka na vlasovú onduláciu; vypaľovacie želiezka (značkovače); nebožiece (ručné nástroje); pošvy na meče; kulmy na vlasy; nožnice na trávniky a živé ploty (ručné náradie); horolezecké čakany; duté dláta (ručné nástroje); obušky; rytecké ihly; nože na konské kopytá; nože na ovocie; štepárske nástroje; drážkové hoblíky; krájače na zeleninu; sekerky; sekáčiky a nože na mäso a zeleninu; sekáčiky (ručné nástroje); harpúny; tešly (tesárske sekery); krompáče; nože na otváranie ustríc; rozstrekovače insekticídov (ručné náradie); rozprašovače insekticídov (ručné náradie); záhradné náradie na ručný pohon; záhradnícke nožíky (žabky); zveráky (tesárske a stolárske); žiletky, čepele holiacich nástrojov; nože, pílové listy, radlice (ručné nástroje a náradie); čepele, nože (zbrane); pilové listy (časti ručných nástrojov); sochory; mačety; kyjanice; kladivá (ručné nástroje); mlaty, kyje; murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); dláta, rydlá; napínadlá na kovové drôty a pásky (ručné nástroje); ručné nástroje na opletanie; misky na mince; trecie misky; nožnice na knôty; taštičky s holiacimi potrebami; dierovacie číslovačky; pilníky na nechty; otvárače na konzervy (nie elektrické); harpúny (rybárske náradie); čakany; tĺčiky (ručné nástroje); klieštiky na cukor; upchávačky (ručné nástroje); jamkovače (ručné nástroje); lejacie panvy (ručné nástroje); hobľovacie nože; rašple (ručné nástroje); britvy, holiace strojčeky (elektrické aj neelektrické); kliny; kutáče; nitovačky (ručné nástroje); vojenské lopatky; motyky; plecie motyčky; držiaky na pílky; česáky (ručné nástroje); sekáče na konáre; kosáky; ručné náradie na stáčanie kvapalín; fazetovače (ručné náradie); závitníky (ručné nástroje); vrtáky (ručné nástroje); skrutkovače; ručné osekávače; korunkové vrtáky; nástroje na rezanie rúr; vŕtačky na ručný pohon; ručné poľnohospodárske náradie na ručný pohon; brúsky (ručné náradie); postrekovače na striekanie insekticídov; strieborné príbory (nože, vidličky a lyžice); vyorávače (ručné nástroje); nože; kliešte; pinzety; meče; šable; baranidlá (ručné nástroje); nástroje na predierkovávanie lístkov; elektrické pilníky na nechty; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); luskáče na orechy; upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); nožnice na strihanie vlasov (elektrické alebo neelektrické); vidly; kliešte na nechty (elektrické alebo neelektrické); nožnice na strihanie zvieracej srsti (ručné nástroje); ručné strojčeky na strihanie; žehličky; brúsne kotúče; pilníky (nástroje); priebojníky, dierovacie kliešte (ručné nástroje); šidlá (ručné nástroje); nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); manikúrové súpravy; ručné pištole na vytláčanie tmelu; ryhovače (ručné nástroje); škrabky (ručné nástroje); mlynčeky na mäso (ručné nástroje); škrabky (ručné nástroje); prístroje na prepichovanie uší; depilačné strojčeky (elektrické alebo neelektrické); elektrické manikúrové súpravy; zveráky; ručné pumpy; dýky; opasky, remene na nosenie náradia; krájače syrov (neelektrické); krájače na pizzu (neelektrické); páčidlá na poklopy; krájače vajec (neelektrické); klieštiky na očné riasy; pokosnice (stolárske pomôcky na pílenie uhlov); hrable na golfové ihriská; kozubové dúchadlá (ručné nástroje); prístroje na tetovanie; šmirgľové pilníky; rybárske lanká (ručné nástroje); kombinované kliešte (ručné nástroje); naberačky na víno; stolové zveráky (ručné náradie); pištole na vytláčanie tesniacich a tmeliacich materiálov; napínadlá drôtov alebo kovových pások (ručné nástroje); nože pre domácich majstrov (skalpely); ručné vzduchové pumpy; keramické nože; papierové pilníky na nechty; ručné nástroje na brúsenie hrán lyží.
20 - Včelie úle; zobrazovacie tabule; plastové ozdoby na potraviny; jantár; vypchaté zvieratá; lôžka pre domáce zvieratá; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; zvieracie pazúry, klepetá; krúžky na záclony; striebrené sklo (zrkadlové); príborníky; skrinky na lieky; nekovové káblové alebo rúrkové spojky; drevené sudy na odkaľovanie vína; veľrybia kosť (surovina alebo polotovar); bambus; lavičky (nábytok); rybárske koše; ohrádky pre dojčatá; kolísky; police na knihy; drevené cievky na nite, šijacie hodváby a priadze; drevené kostry postelí; drevené pásky; korkové fľaškové zátky; korkové zátky; prepravky na fľaše; rámy na vyšívanie; obruby, rámy na kefy; servírovacie stoly a pulty; zvieracie rohy; písacie stoly; kancelársky nábytok; krajčírske stojany; včelárske plásty; drevené rámy do úľov; nábytok; nekovové kohútiky na sudy; kartotékové skrinky (nábytok); priehradkové skrine; náhradky korytnačiny; kozubové zásteny (nábytok); rakvy; nekovové obloženia, ozdoby na rakvy; jelenie parohy; stoličky; sedadlá; chaise longue (typ čalúneného kresla); hlavové opierky (časti nábytku); stojany na klobúky; nakladacie palety (nekovové); ložná miera, obrysnica pre železničné vozne (nie kovové); závesy, pánty (nekovové); vystavovacie stojany; psie búdy; vešiaky na odevy; police do registračných skríň (nábytok); kreslá; figuríny; nádrže na tekuté palivá (nekovové); komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; pulty; nekovové kontajnery; nekovové prepravné kontajnery; stoly; koral; nekovové podnosy; rohy (surovina alebo polotovar); nekovové rukoväte nožov; korozo (olejová palma); lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; nekovové háčiky na vešiaky; nekovové kade; servírovacie stolíky; rysovacie stoly; dávkovače utierok (nekovové, upevnené); divány; dužiny sudov; stolárske umelecké výrobky; korytnačina; lastúry ustríc; tyče k rastlinám alebo stromom; drevené alebo plastové rebríky; mobilné nekovové schody na nástup alebo výstup cestujúcich; školský nábytok; stoly pod písacie stroje; drevené alebo plastové pútače; nekovové matice; sépiolit; snímateľné kryty na drezy; plastové nádoby (obaly); slučky na záclony a závesy (nie textilné); postele; nekovové navijaky na navíjanie hadíc, nie mechanické; nekovové cievky na navíjanie hadíc, nie mechanické; tyče na upevnenie schodišťových kobercov; pracovné stoly, hoblice; police (samostatne stojaci nábytok); vtáčie klietky, búdky; vejáre; nekovové rúčky na kosy; nekovové vrchnáky na nádoby; nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; stojany na kvety (nábytok); podstavce na kvety; jasle (kŕmidlá); stojany na pušky; nekovové sudy; nekovové podstavce pod sudy; roletové valce; nekovové skrinky na mäso; nekovové vybavenie okien; nekovové posteľové vybavenie; nekovové dverové vybavenie; mäsiarsky klát; vlajkové žrde; latkové prepravky; obaly na odevy; nekovové poznávacie značky; nekovové registračné značky; slonovina (surovina alebo polotovar); kovový nábytok; ratan; novinové stojany; stojany na časopisy; interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; skrinky s umývadlom (nábytok); nemocničné postele; nekovové posteľové kolieska; závory (nekovové); stojany na knihy; rúčky a rukoväte na náradie (nekovové); prútené koše; stojany na vešanie kabátov; nekovové prepravné palety; nekovové manipulačné palety; nekovové schody; drevené časti nábytku; nekovové kolieska na nábytok; včelie plásty; bytové zariadenie (dekoračné predmety); pracovné stoly; perleť (surovina alebo polotovar); nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); vtáky (preparované, vypchaté); vankúše; nafukovacie vankúše (nie na lekárske účely); slamníky; spletaná slama (okrem rohožiek); spletaná slama; slamené obruby; pekárske košíky; stojany na dáždniky; paravány, zásteny (nábytok); nekovové háčiky na odevy; dekoračné korálkové závesy; nekovové stanové kolíky; stolové dosky; dvierka na nábytok; koľajničky na záclony a závesy; nábytkové police; plastové lišty na nábytok; nádrže (nie kovové, nie murované); záclonové tyče; záclonové háčiky; záclonové šnúry; trstina (materiál na tkanie); rohovina (zvieracie kopytá); písacie stoly; zámky na vozidlá (nie kovové); kovové sedadlá; sofy; pohovky; rámy postelí; nekovové stavidlá (nie časti strojov); sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; kovové stoly; toaletné stolíky; profily na obrazové rámy; police; záklopky; zrkadlá; rozkladacie ležadlá; podhlavníky; trojnožky (nábytok); panely na vešanie kľúčov; stojany na taniere; prútený alebo košikársky tovar; vitríny (nábytok); nafukovacie podušky (nie na lekárske účely); nafukovacie matrace (nie na lekárske účely); ambroidové tyčky; ambroidové platničky; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nádoby na miešanie malty (nie kovové); nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové rúčky na metly; zámočnícke stoly (nie kovové); nekovové súdky; obruče na sudy (nie kovové); podstavce, kostry, stojany na počitače; nekovové sudové zátky; tesniace uzávery okrem kovových; nekovové skrutky; nity okrem kovových; nekovové kolíky; nekovové skrutky; nekovové korunkové uzávery na fľašky; nekovové fľaškové uzávery; identifikačné náramky (nie kovové); pojazdné servírovacie stolíky; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nekovové káblové príchytky alebo svorky; rámy na obrazy; uhlové podpery na obrazové rámy; drevené alebo plastové debny; masážne stoly; hydrostatické lôžka (nie na lekárske účely); výpustné ventily z plastov; nekovové stenové kolíky; mušle (dekorácia); spacie vaky na stanovanie; taburetky; plastové klapky alebo ventily vodovodné; drevené obaly na fľaše; drevené, voskové, sadrové alebo plastové figuríny; zámky okrem kovových a elektrických; kadernícke kreslá; nekovové tyče; nekovové koše; nekovové poštové schránky okrem murovaných; nekovové kotevné bóje; poťahy alebo obaly na šatstvo (na uskladnenie); vývesné štíty z dreva alebo plastov; vozíky (nábytok); bambusové záclony; skrinky na hračky; detské vysoké stoličky; detské chodúľky; reklamné nafukovacie predmety; plastové karty na otváranie dverí (nekódované, nie magnetické); sklenené tabule na zrkadlá; plastové kladky na rolety; stojan na pílenie; preliezačky pre mačky; palice na nosenie bremien (váhy); stolíky pod počítače; pohrebné urny; dekoratívne zvonkohry; rolety z tkaného dreva (nábytkové vybavenie); opierky na knihy; podušky pre domáce zvieratá; okenné interiérové rolety (nábytkové vybavenie); nekovové kľučky na dvere; príručné toaletné zrkadielka; podložky do ohrádok pre dojčatá; stojany na uteráky (nábytok); nekovové držadlá, kľučky; nástenné prebaľovacie pulty; prebaľovacie podložky; nekovové zástrčky na dvere; papierové tienidlá; interiérové okenné clony z textilných materiálov; dverové zvonce (nekovové, neelektrické); samostatne stojace deliace priečky (nábytok); nekovové závitové uzávery na fľaše; nekovové dverové klopadlá; stojany (lavičky) na okružné píly (nábytok); nafukovací nábytok; nekovové schodíky; nekovové vaňové držadlá; nekovové spojovacie objímky na potrubia; vitríny na vystavovanie šperkov; spacie podložky; nekovové krúžky na kľúče; nekovové dávkovače vreciek na psie výkaly, upevnené; dverové zarážky, nie kovové, nie gumené; okenné zarážky, nie kovové, nie gumené; nekovové zámkové zástrčky na okná; nekovové prvky na zatváranie okien; nekovové prvky na zatváranie dverí; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); police (nábytok).
21 - napájadlá; žľaby, válovy; oceľová vlna na čistenie; dosky na pranie; termosky na jedlo; pracháče na koberce (ručné nástroje); sklené ampulky (nádoby); kefy na zvieratá; krúžky na hydinu; dýzy polievacích hadíc; pomôcky na zavlažovanie, polievanie; kefy; kropidlá; polievacie kanvy; košíky na chlieb pre domácnosť; krúžky na vtáky; vaničky pre vtáky; metly; mechanické metly; sklené banky (nádoby); kade, putne; drevené putne; nádržky; súpravy kuchynského riadu; výtokové hubice; česadlá na zvieratá; nádobky na maslo (maselničky); poklopy na maslo; pivové poháre; sklenené nádoby (domáce potreby); poháre, šálky, hrnčeky na pitie; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky); zásobníky na papierové utierky; obaly na mydlá; dózy na čaj; misy; demižóny; obuváky; sklené zátky; vývrtky (elektrické aj neelektrické); sklené gule; fľaše; termosky; chladiace fľaše; otvárače na fľaše (elektrické aj neelektrické); kovové ražne na prípravu jedál; kefky na nechty; záchodové kefy; kefy na lampové sklo; kefárske výrobky; materiál na kefárske výrobky; vlasy na kefy a štetky; kadidelnice; kanvičky; podnosy (tácne); vtáčie klietky, voliéry; sitá pre domácnosť; tepelnoizolačné nádoby (termosky); karafy; držiaky na jedálne lístky; kastróly; kovové drôtenky; sitá na popol pre domácnosť; keramické výrobky pre domácnosť; lapačky na muchy; kotlík (hrniec); kefy na obuv; kefy na kone; korytá na kŕmenie zvierat; hrebene na zvieratá; hrebene; handry na čistenie; čínsky porcelán; formy na pečenie (kuchynské náradie); leštičky na vosk (nie elektrické); šejkre, ručné mixéry; kotlíky na ohrievanie lepidla, gleja; sklené nádoby; rohy na pitie; kozmetické pomôcky; cedidlá pre domácnosť; poháre na ovocie; stolné stojany na nože; uzávery na pokrievky; pokrievky na hrnce; poťahy na žehliace dosky (tvarované); napínače na kravaty; miešače okrem elektrických pre domácnosť; sitá pre domácnosť; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); formy na ľadové kocky; usne na leštenie; kuchynské hrnce; naberačky; formy na prípravu jedál; nástroje na čistenie na ručný pohon; špáradlá; vane na pranie; platne proti vyvretiu mlieka; kuchynské dosky na krájanie; riedke hrebene na rozčesávanie vlasov; poprašovače nie elektrické; stojany na žehličky; dekoračné práškové sklo; tašky alebo kufríky na toaletné potreby; dávkovače toaletného papiera; dávkovače mydla; sifónové fľaše na sódovú vodu; smaltované sklo, nie pre stavebníctvo; napínadlá obuvi; lieviky; koreničky; špongie na umývanie; držiaky na špongie; prachovky na nábytok; sušiaky na bielizeň; textilné vedrá; puzdrá na hrebene; hrnčiarske výrobky; aranžérske držiaky na kvety a rastliny; kvetináče; šľahače pre domácnosť okrem elektrických; mopy; panvice na vyprážanie; kefy; lisy na ovocie pre domácnosť, nie elektrické; pohlcovače dymu pre domácnosť; ešusy (poľné jedálne nádoby); napínače na rukavice; formy na zákusky a koláče; tabuľové sklo (surovina); čutory, cestovné fľaše; grily, rošty (potreby na opekanie); stojany na grily; štetky na decht s dlhou rúčkou; labutienky; sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); lapače hmyzu; sklenená vlna (nie na izoláciu); hrnce, hrnčeky; misy na zeleninu; likérové súpravy; kuchynské naberačky; majolika; kuchynské mlynčeky, nie elektrické; potreby pre domácnosť; lopatka a zmetáčik na omrvinky; sklené mozaiky, nie pre stavebníctvo; ručné mlynčeky pre domácnosť; vlnený odpad na čistenie; podkladky (umelé vajcia); stojany na vajíčka; mliečne sklo (opálové sklo); opalizujúce sklo; drôtenky na čistenie; dosky na krájanie chleba; piknikové koše (s riadom); lisy na žehlenie nohavíc; papierové taniere; cedidlá; váľky na cesto; elektrické hrebene; lopatky na zákusky; pipety na víno; žehliace dosky; papierové podnosy na použitie v domácnosti; keramické pekáče, panvice; hubice na polievacie krhly; ručné mlynčeky na korenie; koreničky; leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť okrem elektrických; leštiace prostriedky (okrem prípravkov z papiera a kameňa); prasacie štetiny; porcelán; vázy; držiaky na mydlo; nočníky; hrnčiarsky tovar; smetné nádoby; pudrenky; vedierka na ľad; chladiace nádoby; strúhadlá pre domácnosť; pasce na potkany; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; krúžky na obrúsky; šalátové misy; soľničky; kropiace ružice na polievanie kvetov; jedálenské súpravy (riad); kuchynský riad na podávanie jedál; čajové súpravy (stolový riad); stojany na obrúsky; kovové strojčeky na prípravu zmrzliny a chladených nápojov; tanieriky pod šálky; lyžice na obúvanie, obuváky; polievkové misy; štetce na obočie; pasce na myši; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené sochy; cukorničky; ozdobné stolové misy; šálky; napínače, napínadlá na oblečenie; čajníky; háčiky; sporiteľničky (nie kovové); toaletné pomôcky; urny; kuchynský riad (okrem príborov); rozprašovače na voňavky; sklo so zatavenými elektrickými vodičmi; maľované sklené výrobky; sklo na automobilové okná (polotovar); hrnčeky; aerosólové dávkovače (nie na lekárske účely); porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; taniere; nízkotlakové autoklávy (nie elektrické); tlakové hrnce (nie elektrické); šľahače (nie elektrické); ohrievače na detské fľaše (nie elektrické); štetky na holenie; stojany na štetky na holenie; prstencové svietniky; sklené schránky; bonboniéry (prázdne); viacramenné svietniky; svietniky; kanvice (nie elektrické); čajové naparovacie sitká; zubné kefky; elektrické kefy (nie časti strojov); porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené busty; ozdobné črepníky (nie papierové); ručné kávové mlynčeky; kávové súpravy (stolový riad); kávové filtre (nie elektrické); kávovary (nie elektrické); tanieriky pod fľaše (nie papierové, nie prestieranie); drôtenky na použitie v kuchyni; fritézy (nie elektrické); prenosné chladničky (nie elektrické); ústne sprchy na čistenie zubov a masáž ďasien; jelenica na čistenie; semiš na čistenie; leštiace zariadenia na čistenie topánok okrem elektrických; pokrievky na syr; koše pre domácnosť; podnosy pre domácnosť; bavlnený odpad na čistenie; príklopy na jedlo; trojnožky (kuchynské náradie); džbány; krčahy; kuchynské nádoby; kuchynský riad; potreby na prípravu jedál (nie elektrické); držiaky na špáradlá; elektrické zubné kefky; prístroje na odstraňovanie zápachu na osobné použitie; kefy na čistenie nádrží a nádob; porcelánové alebo sklené vývesné štíty; špongie pre domácnosť; čističky peria; prachovky; sklené vlákna (nie na textílie); sklenené vlákna (nie na izoláciu, nie na textílie); porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené figuríny (sošky); priadza zo sklených vlákien (nie na textílie); kanvice na kávu (nie elektrické); cedidlá na čaj; flakóny; rukavice pre domácnosť; kanvy; súpravy karáf na olej a ocot; rukavice na leštenie; zhášadlá sviečok; prenosné detské vaničky; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; handry na umývanie dlážky; kefky na umývanie riadu; bytové skleníky (na pestovanie rastlín); toaletné nádoby pre zvieratá chované v domácnosti; odpadové nádoby pre zvieratá chované v domácnosti; kremenné sklo (polotovar), nie pre stavebníctvo; formy na pečenie oblátok (nie elektrické); schránky na chlieb; paličky na jedenie; kúdeľ na čistenie; štipce na bielizeň; koktailové tyčinky; vrecká na cukrovinky; formičky na vykrajovanie cesta (kuchynské náradie); schránky na keksy; papierové alebo plastové poháre; sklené poháre; dentálne nite; záhradnícke rukavice; rajnice na pečenie, varenie (nie elektrické); izotermické vrecká; otočné podnosy (kuchynské náradie); škatuľky na desiatu; varechy; ručné strojčeky na rezance; krájače cesta; gumové zvony na čistenie odpadových potrubí; stierky (kuchynské náradie); abrazívne špongie na pokožku; lisy na cesnak (kuchynské náradie); jednorazové taniere; prstencové a tyčové vešiaky na uteráky; zásobníky na kotúčový toaletný papier; bytové akváriá; poklopy na bytové akváriá; bytové teráriá (viváriá); žmýkačky na mopy; odpadkové koše na papier; kvetináče; slamky na pitie; poklopy z textílií na udržanie teploty v čajníkoch; odličovacie pomôcky; elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; podložky na pečenie; napínadlá vysokej obuvi; cestovné, turistické fľaše; kozmetické špachtle; odkvapkávacie plechy (na grilovanie); muchoťapky; svietniky (poháriky); parné hrnce (nie elektrické); špongie na nanášanie líčidiel; kuchynské drviče (nie elektrické); podložky pod horúce hrnce; kuchynské rukavice, chňapky; štetce na potieranie, pierka; podlievacie pipety (kuchynské náradie); rukavice na umývanie automobilov; kozmetické štetce; vedrá s košom na žmýkanie mopu; formy na pečenie kukuričných placiek (tortíl) (kuchynské náradie); kefy na rozotieranie lyžiarskeho vosku.
26 - Pracky na obuv; ihly; obuvnícke ihly; šijacie ihly; ihly do strojov na česanie vlny; knihárske ihly; plátacie ihly; sedlárske ihly; pletacie ihlice; odevné zipsy; pštrosie perá (odevné doplnky); kostice do korzetov; stuhy do vlasov; falošné brady; sponky do vlasov; klobúkové ozdoby, nie z drahých kovov; bordúry, lemy, obruby (na odevy); lemovky; hríbiky na štopkanie; gombíky; patentné gombíky; elastické pásky na pridržiavanie rukávov; náramenné pásky; popruhy na vedenie detí; spony na traky; brošne (doplnky oblečenia); výšivky (galantéria); pracky na opasky; monogramy (značky na bielizeň); háčiky na obuv; šnúrky do topánok; ozdoby na obuv, nie z drahých kovov; krúžky na dierky na obuv; ženilkové šnúry (stužkársky tovar); ozdoby do vlasov; vlásenky na tvarovanie účesov; štipce do vlasov; ihlice do vlasov; sieťky na vlasy; umelé vlasy; vrkoče (zapletené vlasy); značky na bielizeň; výstuže golierov; stužky na odevy; háčiky na živôtiky; schránky na šijacie potreby; šijacie náprstky; háčiky na ručné práce (háčkovanie); háčiky (galantéria); zipsy; vankúšiky na špendlíky; nepravý lem; girlandy; člnky na pletenie rybárskych sietí; umelé kvety; strapce; umelé ovocie; pletené šnúry; strapce (stužkársky tovar); čipky, krajky; umelé girlandy; žabó; vlnené šnúrky; čipkársky tovar; čipky; značky na bielizeň (písmená); galantérny tovar okrem nití a priadzí; ozdobné flitre; umelé fúzy; očká na odevy; vtáčie perie (odevné doplnky); trblietavé šnúry (stužkársky tovar); trblietavé lemovky na odevy; pásky (stužkársky tovar); flitre na odevy; ihelníky (vankúšiky na ihly); parochne; zúbkované lemovky; nažehľovacie záplaty na opravu textilných výrobkov; perie (odevné doplnky); brmbolce; volány na sukne a šaty; rozety (stužkársky tovar); volániky na odevy; zipsy na tašky; pracky na obuv; príčesky; navliekacie ihly; puzdrá na ihly; škatuľky na ihly; strieborné výšivky (galantéria); zlaté výšivky (galantéria); elastické pásky; lemovacie šnúry; pracky (odevné doplnky); háčiky na korzety; vence z umelých kvetov; špendlíky, ihlice okrem šperkov; odznaky na odevy, nie z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); štartové čísla; ozdobné brošne; mašle do vlasov; čiapky na melírovanie vlasov; suché zipsy (galantéria); pásky, stuhy na vyznamenania; ramenné vypchávky na odevy; sponky na nohavice pre cyklistov; lemovacie pásky na záclony; papierové natáčky; háčiky na koberce; perly, nie na výrobu šperkov; cievky na výšivkárske nite a pletacie priadze (nie časti strojov); pramienky na predlžovanie vlasov; ľudské vlasy; natáčky na vlasy; nášivky, aplikácie (galantéria); umelé rastliny; súpravy šijacích potrieb; entomologické špendlíky; vyšívacie ihly.
31 - Citrusové ovocie; riasy (potraviny alebo krmivo); škrupinové ovocie; zvieratá chované v zverincoch; živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; stromy; vianočné stromčeky; kmene stromov; kríky; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; soľ pre dobytok; čerstvá cvikla; otruby; nespílené drevo; drevené triesky na výrobu drevotriesky; drevo neočistené od kôry; nečistené kakaové bôby; cukrová trstina; nečistené plody rohovníka (svätojánsky chlieb); nespracované obilie; čerstvé šampiňóny; šampiňónové podhubie na rozmnožovanie; pokrutiny; čerstvé gaštany; vápno (krmivo pre zvieratá); čakankové hľuzy; čakanka; psie sucháre; čerstvé citróny; škrupiny kakaových orechov; kokosové orechy; krmivo pre vtáky; repkové výlisky; čerstvé uhorky; chmeľové šišky; otrubová kŕmna zmes pre zvieratá; kopra; mäkkýše (živé); čerstvá zelenina; čerstvá tekvica veľkoplodá; vence zo živých kvetov; násadové vajcia (na liahnutie); slama na mulčovanie (materiál na prikrytie pôdy); zvyšky z destilácie (krmivo pre zvieratá); mláto; úžitkové domáce zvieratá; prípravky na výkrm zvierat; ryžová múka (krmivo); čerstvá fazuľa; živé kvety; sušené kvety (na dekoráciu); peľ (surovina); seno; posilňujúce prípravky pre zvieratá; suché krmivo; krmivo pre dobytok; krmivo pre rožný statok; pšenica; čerstvé ovocie; prírodné trávniky; borievky (plody); klíčky semien na botanické použitie; zrno (obilie); zrno (krmivo pre zvieratá); zrno (osivo); semená na siatie; krúpy pre hydinu; čerstvé záhradné bylinky; rastliny; sadenice; chmeľ; kolové orechy; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovica; droždie pre zvieratá; surový korok; ľanová múčka (suché krmivo); podstielky pre zvieratá; rašelina (podstielka); kukurica; kukuričné výlisky pre dobytok; slad na výrobu piva a liehovín; matoliny (výlisky ovocia); čerstvé lieskové orechy; šrot pre zvieratá; ikry; vajíčka priadky morušovej; kvetinové cibule; kvetinové hľuzy; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy; pomaranče; jačmeň; žihľava; sépiové kosti pre vtákov; slama (podstielka); slama (krmivo); palmové listy; palmy; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; živé ryby; vinič (rastlina); borovicové šišky; paprika (rastlina); sušené rastliny na dekoráciu; čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé zemiaky; prípravky pre nosnice; jadrové krmivo; konzumné korene; čerstvé hrozno; rebarbora; ružové kríky; raž; priadka morušová; nespracovaný konzumný sezam; čerstvé hľuzovky; zvyšky po výrobe vína; živá hydina; algarovila (krmivo); mandle (ovocie); čerstvé arašidy; mleté arašidy pre zvieratá; arašidové výlisky pre zvieratá; vedľajšie produkty pri spracovní obilnín (krmivo pre zvieratá); vylisovaná cukrová trstina (surovina); živé rybárske návnady; raky (živé); kôrovce (živé); homáre (živé); mušle (stávka jedlá) (živé); ustrice (živé); krmivo pre zvieratá chované v domácnosti; surová kôra; langusty (živé); jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; nápoje pre zvieratá chované v domácnosti; rybia múčka na kŕmenie zvierat; nespracovaná ryža; holotúrie (morské živočíchy) (živé); pieskovaný papier pre domáce zvieratá (podstielka); aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá (podstielka); aloa pravá (rastlina); čerstvý špenát; ľanové semená (krmivo pre zvieratá); ľanová múčka (krmivo pre zvieratá); obilné klíčky (krmivo pre zvieratá); čerstvé artičoky; slede (živé); lososy (živé); sardinky (živé); tuniaky (živé); čerstvý cesnak; čerstvá tekvica kríčková; nespracované konzumné ľanové semená; ovocné aranžmány, nie na priamu konzumáciu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.04, 05.05.21, 27.99.15, 27.99.01, 27.03.11, 26.03.06, 27.05.04, 26.11.12, 27.05.12, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FLORASYSTEM, s.r.o.; Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2017 4/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.2017 9/2017 FG3M
 
POZ 2338-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2016 234,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2338-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.10.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 31.10.2016 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.10.2016 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2016 Typ Platba
výsledok rešerše 17.02.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.02.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.08.2017 Typ Odoslané
POZ 2338-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku