Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2336-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202931 
(151)  Dátum zápisu  16.05.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.08.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2336-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Marmeláda, výrobky z ovocia a zeleniny, kandizované ovocie, džemy, jedlá želatína, jogurty, ovocné plnky (náplne), ovocné omáčky, ovocné krémy.
32 - Instantné nápoje, nealkoholické nápoje, minerálne vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ROOLSY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grupa Maspex Sp. z o.o.; Legionów 37, 34-100 Wadowice; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Gajdošíková Zuzana, Ing.; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2002 08/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.08.2003 08/2003 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2011 04/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 04/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 27.10.2021 20/2021 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 27.10.2021 20/2021 PC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.10.2021 20/2021 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 2336-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2336-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 06.08.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.08.2001 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.08.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.08.2001 Typ Platba
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.08.2001 Typ Platba
5 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 31.08.2001 Typ Odoslané
6 Plná moc 03.09.2001 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 10.09.2001 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 07.05.2002 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie POZ 07.05.2002 Typ Interné listy
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.10.2002 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 26.11.2002 Typ Odoslané
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 16.12.2002 Typ Platba
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 16.12.2002 Typ Odoslané
14 rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 28.02.2003 Typ Odoslané
15 pokyn na zápis po zverejnení 06.05.2003 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2003 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2010 Typ Doručené
17a Plná moc 15.11.2010 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.11.2010 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2010 Typ Platba
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2010 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.12.2020 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis prevodu 26.07.2021 Typ Doručené
23a Doklad o prevode 26.07.2021 Typ Doručené
23b Plná moc 26.07.2021 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.07.2021 Typ Doručené
24a Plná moc 26.07.2021 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.07.2021 Typ Doručené
25a Plná moc 26.07.2021 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.07.2021 Typ Doručené
26a Plná moc 26.07.2021 Typ Doručené
27 Žiadosť o zápis prevodu 26.07.2021 Typ Doručené
27a Doklad o prevode 26.07.2021 Typ Doručené
27b Plná moc 26.07.2021 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.07.2021 Typ Doručené
28a Plná moc 26.07.2021 Typ Doručené
29 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.08.2021 Typ Platba
30 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.08.2021 Typ Platba
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.08.2021 Typ Platba
32 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.08.2021 Typ Odoslané
33 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.08.2021 Typ Odoslané
34 Odpoveď na správu úradu 30.09.2021 Typ Doručené
34a Doklad o prevode 30.09.2021 Typ Doručené
34b Doklad o prevode 30.09.2021 Typ Doručené
POZ 2336-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.02.2011 MW - GMW Sp. z o.o. Sp. k. MASPEX WADOWICE Sp. z o. o.
2 Prevod majiteľa 14.10.2021 Maspex-GMW Sp. z o.o. S.K.A. MW - GMW Sp. z o.o. Sp. k.
3 Prevod majiteľa 14.10.2021 IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A. Maspex-GMW Sp. z o.o. S.K.A.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2021 Grupa Maspex Sp. z o.o. S.K.A. IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2021 Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k. Grupa Maspex Sp. z o.o. S.K.A.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2021 Grupa Maspex Sp. z o.o. Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 14.10.2021 Gajdošíková Zuzana, Ing. Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku