Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2329-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252017 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2329-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 08, 09, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové vývesné štíty.
07 - Razidlá (stroje).
08 - Razidlá; razidlá (ručné nástroje); pečatidlá (ručné nástroje).
09 - USB kľúče; elektronické informačné tabule; premietacie plochy, plátna; zvukové signálne zariadenia; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; audiovizuálne kompaktné disky; počítače; notebooky (prenosné počítače); obaly na vreckové počítače (PDA); sťahovateľné počítačové programy; nabíjačky batérií; svetelné tabule; digitálne tabule; neónové reklamy; nabraté počítačové programy; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; magnetické identifikačné karty; DVD prehrávače; zariadenia na spracovanie údajov; tyče na fotografie „selfie“; mincové mechanizmy.
14 - Prívesky na kľúče; krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou); hodiny; elektrické hodiny a hodinky; prívesky (klenotnícke výrobky); prívesky na kľúče; brošne (klenotnícke výrobky); spony na kravaty.
16 - Papierové alebo kartónové vývesné tabule; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pečatidlá; papier*; obálky (papiernický tovar); kartón, lepenka; knihárske potreby; papiernický tovar; obaly (papiernický tovar); oznámenia (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický tovar); značkovacie perá (papiernický tovar); držiaky na písacie potreby; písacie potreby; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; maliarske štetce; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; škrobové obalové materiály; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačiarenské štočky; leptané štočky; zinkografické štočky; plagáty; albumy; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; tlače (rytiny); rytiny; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; útržkové bloky; brožúry; zošity; poznámkové zošity; katalógy; obaly na doklady; obaly na súpravy písacích potrieb; grafické vzory (tlačoviny); puzdrá na perá, perečníky; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; grafické zobrazenia; tlačoviny; grafické vzory (tlačoviny); brožované knihy; papiernický tovar; stojany na fotografie; plniace perá; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; ročenky; kalendáre; stojany na perá a ceruzky; papierové zástavy; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; papierové alebo lepenkové pútače; samolepky (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; kopírovací papier (papiernický tovar); letáky; menovky (kancelárske potreby); papierové obrusy (behúne); misky na vodové farby pre umelcov; papierové stolové vlajky.
18 - Puzdrá na kľúče; peňaženky; puzdrá na navštívenky; dáždniky; nákupné tašky na kolieskach; nákupné tašky; sieťové nákupné tašky; cestovné tašky;kožené cestovné tašky (kožená galantéria); športové tašky; puzdrá na vizitky; menovky na batožinu.
19 - Pamätné tabule (nekovové); reklamné stĺpy (nekovové).
20 - Drevené alebo plastové pútače; reklamné nafukovacie predmety; obaly na odevy.
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie.
24 - Tkaniny; textilné materiály; obrusy (okrem papierových); textilné alebo plastové stolové vlajky.
25 - Odevy; nepremokavé odevy; šatky na krk.
26 - Prívesky okrem klenotníckych výrobkov a príveskov na kľúče; brošne (doplnky oblečenia); odznaky na odevy, nie z drahých kovov.
27 - Závesné nástenné dekorácie okrem textilných.
28 - Hojdačky; lopty na hranie; balóny na hranie; guľky na hranie; hračky; stavebnicové kocky (hračky); boby; hracie lopty; šarkany; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie žetóny; stavebnice; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom pri večierkoch; atrapy, napodobeniny tovarov a žartovné predmety; spoločenské hry; hry; bábky; bábiky; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); stojany na vianočné stromčeky; mah-jong (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); hlavolamy (puzzle); diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); hracie karty; konfety; drony (hračky); roboti (hračky); hracie deky pre batoľatá; detské dečky spojené s plyšovou hračkou; nafukovacie predmety do plaveckých bazénov; prenosné hry a hračky s telekomunikačnými funkciami; bumerangy; zberateľské kartičky na kartové hry; nafukovacie hračky do plaveckých bazénov; prenosné herné konzoly.
30 - Cestoviny; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); sušienky, keksy; sušienky; matové cukríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); čaj; čokoláda; cukrovinky; cukrárske výrobky; kuchynská soľ; kurkuma (potravina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, medovníky; nové korenie; múka; droždie do cesta; fondán (cukrovinky); keksy; cukor; prášok do pečiva; med; pralinky; cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu.
34 - Zapaľovače pre fajčiarov.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vonkajšia reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; navrhovanie reklamných materiálov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; písanie textov scenárov na reklamné účely; obchodný manažment pre športovcov; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); prepisovanie správ (kancelárske práce); administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné plagátovanie.
36 - Ubytovacie kancelárie (prenájom bývania).
38 - Faxové prenosy; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); komunikácia prostredníctvom optických sietí; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie prístupu do databáz; prenos elektronickej pošty.
39 - Turistické prehliadky (doprava).
41 - Online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; turistické prehliadky so sprievodcom; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; vydávanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie sympózií; online vydávanie elektronických kníh a časopisov,
42 - Výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.01.01, 25.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Úrad vlády Slovenskej republiky; Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2329-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2329-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.10.2019 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2019 Typ Platba
4 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 07.11.2019 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 08.11.2019 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 12.11.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.11.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2329-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku