Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2325-2019
(111)  Trademark Number  252021 
(151)  Registration Date  13.03.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  13.03.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2325-2019 
(220)  Application Date  11.10.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2019 
(450)  Publication of Registration Date  04.05.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Dekoratívne magnety; podložky pod myš; USB kľúče; šnúrky na mobilné telefóny; obaly na notebooky; puzdrá na smartfóny.
14 - Pamätné mince; prívesky na kľúče; medaily.
16 - Papiernický tovar; noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); kancelárske potreby okrem nábytku; ceruzky; písacie potreby; perá (kancelárske potreby); kalendáre; príručky; plagáty; záložky do kníh; detské papierové maľovanky; súpravy na maľovanie pre deti; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; papierové alebo lepenkové etikety.
18 - Cestovné tašky; športové tašky; turistické plecniaky; popruhy na vedenie detí; tašky na nosenie detí; vaky na nosenie dojčiat; puzdrá na kľúče; puzdrá na vizitky; dáždniky; peňaženky; trekingové palice; turistické palice.
21 - Kuchynské nádoby; kuchynský riad a náradie; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; fľaše; vázy; porcelán.
25 - Športové odevy; športová obuv; športové tričká, dresy; čiapky; šály a šatky na hlavu; šilty (pokrývky hlavy); hodvábne šatky; tričká; polokošele; vesty; kravaty; oblečenie pre bábätká; ponožky.
28 - Spoločenské hry; zariadenia pre lunaparky a detské ihriská; trampolíny; hojdačky; stavebnicové kocky (hračky); hracie lopty; šarkany; stavebnice; bábiky; šmykľavky (na hry); plyšové hračky; vozidlá (hračky); hracie karty; mäkké hračky; hračkárske modely; figúrky (hračky); detské trojkolky.
35 - Reklamné služby; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby so suvenírmi, športovými odevmi, športovými potrebami, papiernickým tovarom, hrami, hračkami; online maloobchodné a veľkoobchodné služby so suvenírmi, športovými odevmi, športovými potrebami, papiernickým tovarom, hrami, hračkami.
41 - Športová a kultúrna činnosť; zábava; vzdelávanie; poskytovanie športových zariadení na lyžovanie; prenájom športových plôch; poskytovanie športovísk; zábavné parky; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; školenia; výchovno-zábavné klubové služby; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); tábory na športové sústredenia; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových a zábavných súťaží; praktický výcvik (ukážky); požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); požičiavanie hračiek; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie spoločenských podujatí; organizovanie a vedenie koncertov; turistické prehliadky so sprievodcom; organizovanie výletov pre zábavu; zoologické záhrady (služby).
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; hotelierske služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; bary (služby); kaviarne; prenájom prednáškových sál; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); rezervácie prechodného ubytovania; prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Chodník korunami stromov 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CHODNÍK KORUNAMI STROMOV s.r.o.; Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.10.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2325-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2325-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.10.2019 Type Delivered
1a Plná moc 11.10.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 15.10.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 31.10.2019 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 31.10.2019 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Type Sent document
7 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 09.07.2020 Type Delivered
7a Sprievodný list 09.07.2020 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku 13.07.2020 Type Sent document
9 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 15.07.2020 Type Payment
10 Oznámenie o zaslaní druhopisu osvedčenia o zápise OZ do registra 17.07.2020 Type Sent document
POZ 2325-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku