Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2324-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2324-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.09.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  20.12.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Kakao; kakaové a čokoládové nápoje a prípravky na výrobu takýchto nápojov; čokoláda; neliečivé cukrovinky; čokoládové cukrovinky; cukrárske výrobky; biskvity, sušienky, keksy; oblátky; zákusky, koláče; jemné pečivárske výrobky; pekárske výrobky z cesta; prípravky vyrobené z obilnín; zmrzliny; mrazené cukrovinky a dezerty; chladené cukrovinky a dezerty; čokoládové nátierky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FIGARO Bublinková 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o.; Račianska 44, 832 42 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 20.12.2021 24/2021 BA3M
 
POZ 2324-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.09.2021 96,00 EUR
Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 28.04.2022 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2324-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.11.2021 Typ Doručené
výsledok rešerše 25.11.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2021 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 21.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 21.03.2022 Typ Doručené
Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 21.03.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 21.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.03.2022 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 29.04.2022 Typ Odoslané
Informácia o WIN-WIN Track 29.04.2022 Typ Odoslané
POZ 2324-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku