Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2324-2019
(111)  Trademark Number  252010 
(151)  Registration Date  13.03.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  13.03.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2324-2019 
(220)  Application Date  14.10.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2019 
(450)  Publication of Registration Date  04.05.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 07, 08, 09, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Kovové vývesné štíty.
07 - Razidlá (stroje).
08 - Razidlá; razidlá (ručné nástroje); pečatidlá (ručné nástroje).
09 - USB kľúče; elektronické informačné tabule; premietacie plochy, plátna; zvukové signálne zariadenia; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; audiovizuálne kompaktné disky; počítače; notebooky (prenosné počítače); obaly na vreckové počítače (PDA); sťahovateľné počítačové programy; nabíjačky batérií; svetelné tabule; digitálne tabule; neónové reklamy; nabraté počítačové programy; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; magnetické identifikačné karty; DVD prehrávače; zariadenia na spracovanie údajov; tyče na fotografie „selfie“; mincové mechanizmy.
14 - Prívesky na kľúče; krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou); hodiny; elektrické hodiny a hodinky; prívesky (klenotnícke výrobky); prívesky na kľúče; brošne (klenotnícke výrobky); spony na kravaty.
16 - Papierové alebo kartónové vývesné tabule; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pečatidlá; papier*; obálky (papiernický tovar); kartón, lepenka; knihárske potreby; papiernický tovar; obaly (papiernický tovar); oznámenia (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický tovar); značkovacie perá (papiernický tovar); držiaky na písacie potreby; písacie potreby; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; maliarske štetce; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; škrobové obalové materiály; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačiarenské štočky; leptané štočky; zinkografické štočky; plagáty; albumy; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; tlače (rytiny); rytiny; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; útržkové bloky; brožúry; zošity; poznámkové zošity; katalógy; obaly na doklady; obaly na súpravy písacích potrieb; grafické vzory (tlačoviny); puzdrá na perá, perečníky; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; grafické zobrazenia; tlačoviny; grafické vzory (tlačoviny); brožované knihy; papiernický tovar; stojany na fotografie; plniace perá; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; ročenky; kalendáre; stojany na perá a ceruzky; papierové zástavy; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; papierové alebo lepenkové pútače; samolepky (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; kopírovací papier (papiernický tovar); letáky; menovky (kancelárske potreby); papierové obrusy (behúne); misky na vodové farby pre umelcov; papierové stolové vlajky.
18 - Puzdrá na kľúče; peňaženky; puzdrá na navštívenky; dáždniky; nákupné tašky na kolieskach; nákupné tašky; sieťové nákupné tašky; cestovné tašky;kožené cestovné tašky (kožená galantéria); športové tašky; puzdrá na vizitky; menovky na batožinu.
19 - Pamätné tabule (nekovové); reklamné stĺpy (nekovové).
20 - Drevené alebo plastové pútače; reklamné nafukovacie predmety; obaly na odevy.
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie.
24 - Tkaniny; textilné materiály; obrusy (okrem papierových); textilné alebo plastové stolové vlajky.
25 - Odevy; nepremokavé odevy; šatky na krk.
26 - Prívesky okrem klenotníckych výrobkov a príveskov na kľúče; brošne (doplnky oblečenia); odznaky na odevy, nie z drahých kovov.
27 - Závesné nástenné dekorácie okrem textilných.
28 - Hojdačky; lopty na hranie; balóny na hranie; guľky na hranie; hračky; stavebnicové kocky (hračky); boby; hracie lopty; šarkany; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie žetóny; stavebnice; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom pri večierkoch; atrapy, napodobeniny tovarov a žartovné predmety; spoločenské hry; hry; bábky; bábiky; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); stojany na vianočné stromčeky; mah-jong (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); hlavolamy (puzzle); diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); hracie karty; konfety; drony (hračky); roboti (hračky); hracie deky pre batoľatá; detské dečky spojené s plyšovou hračkou; nafukovacie predmety do plaveckých bazénov; prenosné hry a hračky s telekomunikačnými funkciami; bumerangy; zberateľské kartičky na kartové hry; nafukovacie hračky do plaveckých bazénov; prenosné herné konzoly.
30 - Cestoviny; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); sušienky, keksy; sušienky; matové cukríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); čaj; čokoláda; cukrovinky; cukrárske výrobky; kuchynská soľ; kurkuma (potravina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, medovníky; nové korenie; múka; droždie do cesta; fondán (cukrovinky); keksy; cukor; prášok do pečiva; med; pralinky; cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu.
34 - Zapaľovače pre fajčiarov.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vonkajšia reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; navrhovanie reklamných materiálov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; písanie textov scenárov na reklamné účely; obchodný manažment pre športovcov; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); prepisovanie správ (kancelárske práce); administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné plagátovanie.
36 - Ubytovacie kancelárie (prenájom bývania).
38 - Faxové prenosy; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); komunikácia prostredníctvom optických sietí; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie prístupu do databáz; prenos elektronickej pošty.
39 - Turistické prehliadky (doprava).
41 - Online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; turistické prehliadky so sprievodcom; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; vydávanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie sympózií; online vydávanie elektronických kníh a časopisov,
42 - Výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.04, 26.01.16, 07.01.01, 07.01.08, 27.05.15, 29.01.13 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  sivá CMYK: C0, M0, Y0,K20; modrá CMYK: C100, M100, Y0, K6; červená CMYK: C0, M100, Y100, K0 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Úrad vlády Slovenskej republiky; Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  14.10.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2324-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2324-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2019 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 14.10.2019 Type Delivered
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.10.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 15.10.2019 Type Delivered
3 výsledok rešerše 08.11.2019 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 08.11.2019 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Type Sent document
POZ 2324-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku