Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2322-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  256517 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2322-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.10.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Napájadlá; žľaby, válovy; kefy na zvieratá; krúžky na hydinu; krúžky na vtáky; vaničky pre vtáky; kade, putne; výtokové hubice; česadlá na zvieratá; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; misy; kovové ražne na prípravu jedál; vtáčie klietky, voliéry; formy na pečenie (kuchynské náradie); pokrievky na hrnce; kuchynské hrnce; formy na prípravu jedál; kuchynské dosky na krájanie; panvice na vyprážanie; grily, rošty (potreby na opekanie); stojany na grily; hrnce, hrnčeky; potreby pre domácnosť; stojany na vajíčka; keramické pekáče, panvice; porcelán; kuchynský stolový riad (okrem príborov); porcelánové, keramické, kameninové, terakotové alebo sklenené umelecké predmety; taniere; nízkotlakové hrnce (nie elektrické); fritézy (nie elektrické); podnosy pre domácnosť; príklopy na jedlo; trojnožky (kuchynské náradie); kuchynský riad a náradie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SLOVENSKÉ FARMÁRSKE KURČA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HYDINA SLOVENSKO s.r.o.; Lieskovská cesta 23/640, 962 21 Lieskovec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI s.r.o.; Dunajská 32, 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 2322-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2322-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Sprievodný list 16.10.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 16.10.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 16.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.10.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.11.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.11.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 25.01.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 25.01.2021 Typ Doručené
7 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 31.05.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie POZ 19.07.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2322-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku