Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2321-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252008 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2321-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 08, 09, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové vývesné štíty.
07 - Razidlá (stroje).
08 - Razidlá; razidlá (ručné nástroje); pečatidlá (ručné nástroje).
09 - USB kľúče; elektronické informačné tabule; premietacie plochy, plátna; zvukové signálne zariadenia; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; audiovizuálne kompaktné disky; počítače; notebooky (prenosné počítače); obaly na vreckové počítače (PDA); sťahovateľné počítačové programy; nabíjačky batérií; svetelné tabule; digitálne tabule; neónové reklamy; nahraté počítačové programy; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; magnetické identifikačné karty; DVD prehrávače; zariadenia na spracovanie údajov; tyče na fotografie selfie; mincové mechanizmy.
14 - Prívesky na kľúče; krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou); hodiny; elektrické hodiny a hodinky; prívesky (klenotnícke výrobky); prívesky na kľúče; brošne (klenotnícke výrobky); spony na kravaty.
16 - Papierové alebo kartónové vývesné tabule; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pečatidlá; papier*; obálky (papiernický tovar); kartón*, lepenka*; knihárske potreby; papiernický tovar; obaly (papiernický tovar); oznámenia (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický tovar); značkovacie perá (papiernický tovar); držiaky na písacie potreby; písacie potreby; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; maliarske štetce; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; škrobové obalové materiály; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačiarenské štočky; leptané štočky; zinkografické štočky; plagáty; albumy; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; tlače (rytiny); rytiny; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; útržkové bloky; brožúry; zošity; poznámkové zošity; kartón*, lepenka*; katalógy; obaly na doklady; obaly na súpravy písacích potrieb; grafické vzory (tlačoviny); puzdrá na perá, perečníky; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; grafické zobrazenia; tlačoviny; grafické vzory (tlačoviny); brožované knihy; papiernický tovar; stojany na fotografie; plniace perá; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; ročenky; kalendáre; stojany na perá a ceruzky; papierové zástavy; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; papierové alebo lepenkové pútače; samolepky (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; kopírovací papier (papiernický tovar); letáky; menovky (kancelárske potreby); papierové obrusy (behúne); misky na vodové farby pre umelcov; papierové stolové vlajky.; ;
18 - Puzdrá na kľúče; peňaženky; puzdrá na navštívenky; dáždniky; nákupné tašky na kolieskach; nákupné tašky; sieťové nákupné tašky; cestovné tašky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); športové tašky*; puzdrá na vizitky; menovky na batožinu.
19 - Pamätné tabule (nekovové); reklamné stĺpy (nekovové).
20 - Drevené alebo plastové pútače; reklamné nafukovacie predmety; obaly na odevy.
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie.
24 - Tkaniny*; textilné materiály; obrusy (okrem papierových); textilné alebo plastové stolové vlajky.
25 - Odevy*; nepremokavé odevy; šatky na krk.
26 - Prívesky okrem klenotníckych výrobkov a príveskov na kľúče; brošne (doplnky oblečenia); odznaky na odevy, nie z drahých kovov.
27 - Závesné nástenné dekorácie okrem textilných.
28 - Hojdačky; lopty na hranie;balóny na hranie; guľky na hranie; hračky*; stavebnicové kocky (hračky); boby; hracie lopty; šarkany; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie žetóny; stavebnice; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom pri večierkoch; atrapy, napodobeniny tovarov a žartovné predmety; spoločenské hry; hry*; bábky; bábiky; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); stojany na vianočné stromčeky; mah-jong (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); hlavolamy (puzzle); diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); hracie karty; konfety; drony (hračky); roboti (hračky); hracie deky pre batoľatá; detské dečky spojené s plyšovou hračkou; nafukovacie predmety do plaveckých bazénov; prenosné hry a hračky s telekomunikačnými funkciami; bumerangy; zberateľské kartičky na kartové hry; nafukovacie hračky do plaveckých bazénov; prenosné herné konzoly.
30 - Cestoviny; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); sušienky, keksy; sušienky; mätové cukríky; cukríky; oblátky;sladké žemle; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); čaj*; čokoláda; cukrovinky; cukrárske výrobky; kuchynská soľ; kurkuma (potravina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, medovníky; nové korenie; múka*; droždie do cesta; fondán (cukrovinky); keksy; cukor*; prášok do pečiva; med; pralinky; cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu.
34 - Zapaľovače pre fajčiarov.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vonkajšia reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; navrhovanie reklamných materiálov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; písanie textov scenárov na reklamné účely; obchodný manažment pre športovcov; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); prepisovanie správ (kancelárske práce); administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné plagátovanie.
36 - Ubytovacie kancelárie (prenájom bývania).
38 - Faxové prenosy; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); komunikácia prostredníctvom optických sietí; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie prístupu do databáz; prenos elektronickej pošty.
39 - Turistické prehliadky (doprava).
41 - Online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; turistické prehliadky so sprievodcom; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; vydávanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie sympózií; online vydávanie elektronických kníh a časopisov.
42 - Výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.04, 26.01.16, 07.01.01, 07.01.08 
(540) Vyjadrenie