Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 232-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  232-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.09.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Pekárske výrobky; chlieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.06, 26.11.08, 27.05.11, 21.01.16, 27.05.03, 29.01.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, modrá, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Flowers Bakeries Brands, LLC; 1919 Flowers Circle, Thomasville Georgia 31757; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 232-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 232-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 26.01.2021 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 26.01.2021 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 05.02.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 05.02.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 05.02.2021 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.02.2021 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.02.2021 Typ Platba
6 výsledok rešerše 22.02.2021 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 25.02.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 25.02.2021 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 25.02.2021 Typ Interné listy
POZ 232-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku